Informator TV-SAT, CCTV, WLAN

Nr 10/2024 (04.03.2024)

Nowa technologia półprzezroczystych ogniw słonecznych - dwustronne, tandemowe ogniwa słoneczne.

Naukowcy z Koreańskiego Instytutu Badań nad Energią (KIER) osiągnęli znaczący postęp w zakresie stabilności i wydajności półprzezroczystych ogniw słonecznych. Badacze opracowali półprzezroczyste ogniwa na bazie perowskitu (tlenek wapnia i tytanu), które charakteryzują się rekordową sprawnością (efektywnością konwersji energii) na poziomie 21,68%, co czyni je najbardziej wydajnymi na świecie wśród perowskitowych ogniw słonecznych wykorzystujących przezroczyste elektrody. Dodatkowo ogniwa wykazywały się niezwykłą trwałością, ponad 99% sprawności początkowej utrzymało się po 240 godzinach pracy. Ponieważ świat pragnie stopniowo uniezależniać się od paliw kopalnych w zakresie zaspokajania swojego zapotrzebowania na energię, potrzebne są wysokowydajne ogniwa słoneczne. Konwencjonalnie stosowane ogniwa słoneczne mają sprawność konwersji energii wynoszącą zaledwie 20%, co oznacza, że ​​nie możemy wykorzystać pozostałych 80% procent padających na istniejącą infrastrukturę fotowoltaiczną. Aby poprawić współczynnik konwersji energii, badacze pracują z materiałami takimi jak perowskity, które mogą zapewnić wysoką efektywność energetyczną.
Do produkcji półprzezroczystych perowskitowych ogniw słonecznych konieczna jest wymiana metalowych elektrod (konwencjonalnych nieprzezroczystych ogniw słonecznych) na przezroczyste elektrody, które przepuszczają światło. W porównaniu z nieprzezroczystymi ogniwami słonecznymi produkowanymi w tych samych warunkach, właściwości przenoszenia ładunku i stabilność półprzezroczystych urządzeń są zmniejszone, a dokładne przyczyny i rozwiązania nie zostały wyjaśnione. Naukowcy wykorzystali analizę elektrooptyczną i odkryli, że jony litu (Li), dodane w celu zwiększenia przewodności elektrycznej dyfundują do warstwy tlenku metalu, która służy jako bufor, powodując jej degradację. Co więcej, poza zidentyfikowaniem przyczyny, badacze rozwiązali problem, optymalizując czas utleniania warstwy transportującej. Odkryli, że przekształcanie jonów litu w stabilny tlenek litu poprzez zoptymalizowane utlenianie łagodzi dyfuzję jonów litu, zwiększając w ten sposób stabilność urządzenia. Odkrycie to ujawnia, że ​​tlenek litu, wcześniej uważany za prosty produkt uboczny reakcji, może odegrać kluczową rolę w poprawie wydajności i stabilności. Kolejnym krokiem w badaniach było zastosowanie nowych ogniw słonecznych, tworząc tym samym pierwsze dwustronne tandemowe ogniwa słoneczne, które wykorzystują światło odbite od tyłu oraz padające na powierzchnię przednią. We współpracy z Jusung Engineering Co. Ltd. i niemieckim Centrum Badawczym Jülich, ogniwa słoneczne osiągnęły wysoką sprawność wynoszącą 31,5% (dla obu ze stron) przy konfiguracji z czterema zaciskami i 26,4% dla konfiguracji z dwoma zaciskami w warunkach, w których światło odbite z tyłu stanowiło 20% standardowego światła słonecznego.

Funkcja monitora pomocniczego w rejestratorach Sunell.

Rejestratory NVR Sunell wyposażone są w dwa wyjścia wizyjne – HDMI oraz VGA, które domyślnie prezentują ten sam obraz (wyjścia równoległe). Modele rejestratorów z 8 kanałami lub więcej oferują funkcję monitora pomocniczego, która umożliwia częściowo niezależne wyświetlanie obrazów z kamer. Liczba kanałów, które można wyświetlić na każdym z ekranów, jest ograniczona do połowy standardowej liczby kanałów. Na przykład, w przypadku rejestratora ośmiokanałowego, na każdym ekranie można wyświetlić podgląd maksymalnie czterech kanałów.
Menu główne zawsze jest wyświetlane na monitorze podłączonym za pomocą kabla HDMI, natomiast monitor pomocniczy może prezentować jedynie podgląd obrazu.
AAAsdWp1bWIAAAAeanVtZGMycGEAEQAQgAAAqgA4m3EDYzJwYQAAACxPanVtYgAAAEdqdW1kYzJtYQARABCAAACqADibcQN1cm46dXVpZDo0ZmZkOWNkZS0yNDc5LTRhYzctYjVmNi00YTdhYzg2YmVhNzIAAAABtWp1bWIAAAApanVtZGMyYXMAEQAQgAAAqgA4m3EDYzJwYS5hc3NlcnRpb25zAAAAANdqdW1iAAAAJmp1bWRjYm9yABEAEIAAAKoAOJtxA2MycGEuYWN0aW9ucwAAAACpY2JvcqFnYWN0aW9uc4GjZmFjdGlvbmtjMnBhLmVkaXRlZG1zb2Z0d2FyZUFnZW50bUFkb2JlIEZpcmVmbHlxZGlnaXRhbFNvdXJjZVR5cGV4U2h0dHA6Ly9jdi5pcHRjLm9yZy9uZXdzY29kZXMvZGlnaXRhbHNvdXJjZXR5cGUvY29tcG9zaXRlV2l0aFRyYWluZWRBbGdvcml0aG1pY01lZGlhAAAArWp1bWIAAAAoanVtZGNib3IAEQAQgAAAqgA4m3EDYzJwYS5oYXNoLmRhdGEAAAAAfWNib3KlamV4Y2x1c2lvbnOBomVzdGFydBkBp2ZsZW5ndGgZO0hkbmFtZW5qdW1iZiBtYW5pZmVzdGNhbGdmc2hhMjU2ZGhhc2hYIEVQRVXb/CT4DyG4yoNLtPGFDfm0HGsrHItHhmZfe2rDY3BhZEkAAAAAAAAAAAAAAAILanVtYgAAACRqdW1kYzJjbAARABCAAACqADibcQNjMnBhLmNsYWltAAAAAd9jYm9yqGhkYzp0aXRsZW9HZW5lcmF0ZWQgSW1hZ2VpZGM6Zm9ybWF0bWltYWdlL3N2Zyt4bWxqaW5zdGFuY2VJRHgseG1wOmlpZDpjYmE3MmRiMy1kMzFjLTQzYjAtYjY5MS05ZGRlOWUzOTg5MGZvY2xhaW1fZ2VuZXJhdG9yeDZBZG9iZV9JbGx1c3RyYXRvci8yOC4yIGFkb2JlX2MycGEvMC43LjYgYzJwYS1ycy8wLjI1LjJ0Y2xhaW1fZ2VuZXJhdG9yX2luZm+Bv2RuYW1lcUFkb2JlIElsbHVzdHJhdG9yZ3ZlcnNpb25kMjguMv9pc2lnbmF0dXJleBlzZWxmI2p1bWJmPWMycGEuc2lnbmF0dXJlamFzc2VydGlvbnOComN1cmx4J3NlbGYjanVtYmY9YzJwYS5hc3NlcnRpb25zL2MycGEuYWN0aW9uc2RoYXNoWCBKacG9/6jeQTB4viTtzPgxOsHRZJU0VnGgDWsGszfUr6JjdXJseClzZWxmI2p1bWJmPWMycGEuYXNzZXJ0aW9ucy9jMnBhLmhhc2guZGF0YWRoYXNoWCCnY4mwzaKUCQxvt5H7u/PP8cJoK541QMicOLGN7qdybWNhbGdmc2hhMjU2AAAoQGp1bWIAAAAoanVtZGMyY3MAEQAQgAAAqgA4m3EDYzJwYS5zaWduYXR1cmUAAAAoEGNib3LShFkMwqIBOCQYIYJZBhAwggYMMIID9KADAgECAhB/8nQf0cbeQ7WUeo5lcJ6eMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMHUxCzAJBgNVBAYTAlVTMSMwIQYDVQQKExpBZG9iZSBTeXN0ZW1zIEluY29ycG9yYXRlZDEdMBsGA1UECxMUQWRvYmUgVHJ1c3QgU2VydmljZXMxIjAgBgNVBAMTGUFkb2JlIFByb2R1Y3QgU2VydmljZXMgRzMwHhcNMjQwMTExMDAwMDAwWhcNMjUwMTEwMjM1OTU5WjB/MREwDwYDVQQDDAhjYWktcHJvZDETMBEGA1UECgwKQWRvYmUgSW5jLjERMA8GA1UEBwwIU2FuIEpvc2UxEzARBgNVBAgMCkNhbGlmb3JuaWExCzAJBgNVBAYTAlVTMSAwHgYJKoZIhvcNAQkBFhFjYWktb3BzQGFkb2JlLmNvbTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAO/TAKd9hj2WQcOzKStMbsViWdgcFzK5qW4Pm71QuPO/4WxNY4uDw2GvP1FPEj0R4Fu7dabt/i+o+xBh/GQSnTAhroNWYQ5mFsB5F9uHJtZD8Pha+9yTiYRlH5BmZOkifsdfrWBu0wUeUlTGRgFy0igC31MEAVvP13kiDZYbRuwff1vr/xRJecgiTgUHp20FFPXF4TBIO3A53VgGldc0EmZFYdc0llnzmh/a0FN6yD+Qy9Os4knFgNn3tTjXrBy9tWiaV56z41dRjf9kHjEf42xmKWzubVsva/aFKceIuipl5QqSVsdSZPhmmOtkJ224ixabmPY89cqvscpS4JtlJcECAwEABaOCAYwwggGIMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwDgYDVR0PAQH/BAQDAgeAMB4GA1UdJQQXMBUGCSqGSIb3LwEBDAYIKwYBBQUHAwQwgY4GA1UdIASBhjCBgzCBgAYJKoZIhvcvAQIDMHMwcQYIKwYBBQUHAgIwZQxjWW91IGFyZSBub3QgcGVybWl0dGVkIHRvIHVzZSB0aGlzIExpY2Vuc2UgQ2VydGlmaWNhdGUgZXhjZXB0IGFzIHBlcm1pdHRlZCBieSB0aGUgbGljZW5zZSBhZ3JlZW1lbnQuMF0GA1UdHwRWMFQwUqBQoE6GTGh0dHA6Ly9wa2ktY3JsLnN5bWF1dGguY29tL2NhXzdhNWMzYTBjNzMxMTc0MDZhZGQxOTMxMmJjMWJjMjNmL0xhdGVzdENSTC5jcmwwNwYIKwYBBQUHAQEEKzApMCcGCCsGAQUFBzABhhtodHRwOi8vcGtpLW9jc3Auc3ltYXV0aC5jb20wHwYDVR0jBBgwFoAUVyl6Mk3M/uQ1TsAfJHPOc1Or32owDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBACFj1fzbYu+jD34qVJ2QAj/3laxL+fVjmx7lgmR49QcvGxpuVJo04D0GJV8k4/FxP4mNu6YYKx4NKYg7Fg87ubPAekypGjJlL4LZPlILpMm233bQQuir7RoMuNHDuA5BFKDw4rQ8U9YoG0KnSqIAKFSqgxFapxfghUEM7WxnGYRSPVyk7AkMH/YcOy4SQqOowDQSAATckLUsFiKT3khCYT1YFi8inqYEMSTKi+rIGGcRqvaQkkJ9oEvKWn8kBSwcmcBAQ/w8crUWWS+m92V6hfn2WbBPX7AcaXFhYr/KRb4AUDrQs5Um3xvKO24ATyV5u5gAPI97d4QxHhMdBsfAf/WvPac03m1law90hHtLmZfRG1QvvheBKLESRXWMM7j9YiTtXeSN1cRmvRa1avxWARjkb7w2k8Gp3YswsGnuN6MwiPe0DxFLUvoyc7c9ZGqR3AbCwIey8ZxPNq5ZqtaOL33RbEFM+xxKTpDxZMiqIcj059RSKuJZCSl94wQOjWv7MclGaPbr7OAgPtAHjXE15XcroEVBfprKXWzC4iHbooHQy7viyd1HMb7y0xN9++MGg71A9b8611bJiawsZPQpyP0RpoiDUmaA21EHCj1/z15glJjB6dD4Z12mp2cEiOTrdD4reAJ2WlOz760kJnsNf3Kd2ZiXH3geBRkU9w2Ka6fpWQalMIIGoTCCBImgAwIBAgIQDKi2VHuJ5tIGiXXNi5uJ4jANBgkqhkiG9w0BAQsFADBsMQswCQYDVQQGEwJVUzEjMCEGA1UEChMaQWRvYmUgU3lzdGVtcyBJbmNvcnBvcmF0ZWQxHTAbBgNVBAsTFEFkb2JlIFRydXN0IFNlcnZpY2VzMRkwFwYDVQQDExBBZG9iZSBSb290IENBIEcyMB4XDTE2MTEyOTAwMDAwMFoXDTQxMTEyODIzNTk1OVowdTELMAkGA1UEBhMCVVMxIzAhBgNVBAoTGkFkb2JlIFN5c3RlbXMgSW5jb3Jwb3JhdGVkMR0wGwYDVQQLExRBZG9iZSBUcnVzdCBTZXJ2aWNlczEiMCAGA1UEAxMZQWRvYmUgUHJvZHVjdCBTZXJ2aWNlcyBHMzCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBALcfLr29CbNcSGz+DIOubAHqUXglpIA+iaexsohk2vaJdoH5+R3zlfx4mI2Yjs/k7hxVPg1zWnfOsRKoFXhlTJbyBxnvxB3CgcbxA13ZU1wecyBJH5dP0hp+yer01/DDcm30oveXkA1DmfX4wmqvjwRY0uWX3jZs4v8kfjLANIyiqFmq0kQhRRQaVBUFnwIC8lzssTp10DkLnY8TY+lrtF9CAdd/iB9dVnCnFhFlzOI+I4eoS8tvQndxKFRt6MXFXpzBfxDIA9rV48eDVG0zQdf4PfjEejcOTIaeZP4N2rTRMQMYbboAvk90g0oUhCX7NqrookVB7V90YTnCtbNTiYE+bNrPcRsuf7sVaXACGitiogyV1t8cTfJ1z5pNTUlbv5sbX2qa+E70iW4a1O1AN6oUGPZ+Dp9rGx9V9U8Puy03pPCggOWQ4IThET4iKfybfPd6qL9WxOayZGoHFYNFqo4fPTYQmgQPFckbd6L5RsginTVdlC925+b3RbE5O6qpqfZmpM9f0rlV2MSH+i+vvEVzmrV1mj5JrnLixNUzznj+0tTeSU6BQrPNJdg9hLcaEFxgkePCv3E1Eec1f30PoXSDs6KNJxZ++2PGHXdpO/8fQRO/KZqHjJ8OlV2H1wrlhII+qe46Wy6MUDKFjAlc5YO9llTYSRZUsOGg/H3Ons3hAgMBAAGjggE0MIIBMDASBgNVHRMBAf8ECDAGAQH/AgEAMDUGA1UdHwQuMCwwKqAooCaGJGh0dHA6Ly9jcmwuYWRvYmUuY29tL2Fkb2Jlcm9vdGcyLmNybDAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwFAYDVR0lBA0wCwYJKoZIhvcvAQEHMFcGA1UdIARQME4wTAYJKoZIhvcvAQIDMD8wPQYIKwYBBQUHAgEWMWh0dHBzOi8vd3d3LmFkb2JlLmNvbS9taXNjL3BraS9wcm9kX3N2Y2VfY3BzLmh0bWwwJAYDVR0RBB0wG6QZMBcxFTATBgNVBAMTDFNZTUMtNDA5Ni0zMzAdBgNVHQ4EFgQUVyl6Mk3M/uQ1TsAfJHPOc1Or32owHwYDVR0jBBgwFoAUphzhbVQkTKiPSHK/bqmM1eTsMdQwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAHHO5QeMptwt3MjgO2VeAJKBleuVICSvn2k4Xcl88bjapU0AZTslwRhcnr5Zt9wbBjtZgyX6M7si8k9vuyFcVhb1ucmDFfuUtTXgoTFyGZws1jV57oiEEnZjw/NkxFQpJ3kKRRE+DQ8EsaPP8pH8Oh8fH4bis9MI4Y5FjF5it3TWVyLmFXG8pxy8iTswPr1lN7B9k9Iz7RaexTd/RmZ3uGBtGlTJZx4bR4cWl1Qor9kVaEeMNULbyh0Kc3zzm0edwpe+Ii0rRlRSj8Ai2EUqWEReyer1Uv18VuC87zdm+lRCjnLyZjdy4acRUZd2GM1vncJ8LW7h1uliZZo332y5tTMSxRpRveWgs99V/MM6mDbL2/fuQF3L/C5evbS15jtTrbGP98CCzVBKeFS2UxN8Kpt5/ITJwpWYoismQkuy+BNJgpW8fgUUjB93laOo4L3uNf3ytxUDOEAjSJKRrOxY4y8vqbQvicslqnH7zkaxVfxjoAeYQ/huYISXCKXooA/5R7AkWLDmubBXakRIcCFi5klrTcHy2XSd3ZAnO8kaZt4GpeqkX05GKcUzccSsrym5GiQ6MUfb7Vqwt4ja0HfVb8Qt017bs6B26rpnqoHAKnn1hfburJ0OEPRZF83riQKzbkrzyIYAY1bYIB9MNL5v5ZgkGIgv2NdhngsX4GJS9927omZzaWdUc3ShaXRzdFRva2Vuc4GhY3ZhbFkXPzCCFzswAwIBADCCFzIGCSqGSIb3DQEHAqCCFyMwghcfAgEDMQ8wDQYJYIZIAWUDBAIBBQAwgYEGCyqGSIb3DQEJEAEEoHIEcDBuAgEBBglghkgBhv1sBwEwMTANBglghkgBZQMEAgEFAAQg3P/G+u8YIII93HEstpKuBkovp0wBGQ5YfJ6ZE9u0N0gCEBzL52R5VZvdf+67mrAMssoYDzIwMjQwMjI2MTE1OTIwWgIIC253BMxmweCgghMJMIIGwjCCBKqgAwIBAgIQBUSv85SdCDmmv9s/X+VhFjANBgkqhkiG9w0BAQsFADBjMQswCQYDVQQGEwJVUzEXMBUGA1UEChMORGlnaUNlcnQsIEluYy4xOzA5BgNVBAMTMkRpZ2lDZXJ0IFRydXN0ZWQgRzQgUlNBNDA5NiBTSEEyNTYgVGltZVN0YW1waW5nIENBMB4XDTIzMDcxNDAwMDAwMFoXDTM0MTAxMzIzNTk1OVowSDELMAkGA1UEBhMCVVMxFzAVBgNVBAoTDkRpZ2lDZXJ0LCBJbmMuMSAwHgYDVQQDExdEaWdpQ2VydCBUaW1lc3RhbXAgMjAyMzCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBAKNTRYcdg45brD5UsyPgz5/X5dLnXaEOCdwvSKOXejsqnGfcYhVYwamTEafNqrJq3RApih5iY2nTWJw1cb86l+uUUI8cIOrHmjsvlmbjaedp/lvD1isgHMGXlLSlUIHyz8sHpjBoyoNC2vx/CSSUpIIa2mq62DvKXd4ZGIX7ReoNYWyd/nFexAaaPPDFLnkPG2ZS48jWPl/aQ9OE9dDH9kgtXkV1lnX+3RChG4PBuOZSlbVH13gpOWvgeFmX40QrStWVzu8IF+qCZE3/I+PKhu60pCFkcOvV5aDaY7Mu6QXuqvYk9R28mxyyt1/f8O52fTGZZUdVnUokL6wrl76f5P17cz4y7lI0+9S769SgLDSb495uZBkHNwGRDxy1Uc2qTGaDiGhiu7xBG3gZbeTZD+BYQfvYsSzhUa+0rRUGFOpiCBPTaR58ZE2dD9/O0V6MqqtQFcmzyrzXxDtoRKOlO0L9c33u3Qr/eTQQfqZcClhMAD6FaXXHg2TWdc2PEnZWpST618RrIbroHzSYLzrqawGw9/sqhux7UjipmAmhcbJsca8+uG+W1eEQE/5hRwqM/vC2x9XH3mwk8L9CgsqgcT2ckpMEtGlwJw1Pt7U20clfCKRwo+wK8REuZODLIivK8SgTIUlRfgZm0zu++uuRONhRB8qUt+JQofM604qDy0B7AgMBAAGjggGLMIIBhzAOBgNVHQ8BAf8EBAMCB4AwDAYDVR0TAQH/BAIwADAWBgNVHSUBAf8EDDAKBggrBgEFBQcDCDAgBgNVHSAEGTAXMAgGBmeBDAEEAjALBglghkgBhv1sBwEwHwYDVR0jBBgwFoAUuhbZbU2FL3MpdpovdYxqII+eyG8wHQYDVR0OBBYEFKW27xPn783QZKHVVqllMaPe1eNJMFoGA1UdHwRTMFEwT6BNoEuGSWh0dHA6Ly9jcmwzLmRpZ2ljZXJ0LmNvbS9EaWdpQ2VydFRydXN0ZWRHNFJTQTQwOTZTSEEyNTZUaW1lU3RhbXBpbmdDQS5jcmwwgZAGCCsGAQUFBwEBBIGDMIGAMCQGCCsGAQUFBzABhhhodHRwOi8vb2NzcC5kaWdpY2VydC5jb20wWAYIKwYBBQUHMAKGTGh0dHA6Ly9jYWNlcnRzLmRpZ2ljZXJ0LmNvbS9EaWdpQ2VydFRydXN0ZWRHNFJTQTQwOTZTSEEyNTZUaW1lU3RhbXBpbmdDQS5jcnQwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAIEa1t6gqbWYF7xwjU+KPGic2CX/yyzkzepdIpLsjCICqbjPgKjZ5+PF7SaCinEvGN1Ott5s1+FgnCvt7T1IjrhrunxdvcJhN2hJd6PrkKoS1yeF844ektrCQDifXcigLiV4JZ0qBXqEKZi2V3mP2yZWK7Dzp703DNiYdk9WuVLCtp04qYHnbUFcjGnRuSvExnvPnPp44pMadqJpddNQ5EQSviANnqlE0PjlSXcIWiHFtM+YlRpUurm8wWkZus8W8oM3NG6wQSbd3lqXTzON1I13fXVFoaVYJmoDRd7ZULVQjK9WvUzF4UbFKNOt50MAcN7MmJ4ZiQPq1JE3701S88lgIcRWR+3aEUuMMsOI5ljitts++V+wQtaP4xeR0arAVeOGv6wnLEHQmjNKqDbUuXKWfpd5OEhfysLcPTLfddY2Z1qJ+Panx+VPNTwAvb6cKmx5AdzaROY63jg7B145WPR8czFVoIARyxQMfq68/qTreWWqaNYiyjvrmoI1VygWy2nyMpqy0tg6uLFGhmu6F/3Ed2wVbK6rr3M66ElGt9V/zLY4wNjsHPW2obhDLN9OTH0eaHDAdwrUAuBcYLso/zjlUlrWrBciI0707NMX+1Br/wd3H3GXREHJuEbTbDJ8WC9nR2XlG3O2mflrLAZG70Ee8PBf4NvZrZCARK+AEEGKMIIGrjCCBJagAwIBAgIQBzY3tyRUfNhHrP0oZipeWzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBiMQswCQYDVQQGEwJVUzEVMBMGA1UEChMMRGlnaUNlcnQgSW5jMRkwFwYDVQQLExB3d3cuZGlnaWNlcnQuY29tMSEwHwYDVQQDExhEaWdpQ2VydCBUcnVzdGVkIFJvb3QgRzQwHhcNMjIwMzIzMDAwMDAwWhcNMzcwMzIyMjM1OTU5WjBjMQswCQYDVQQGEwJVUzEXMBUGA1UEChMORGlnaUNlcnQsIEluYy4xOzA5BgNVBAMTMkRpZ2lDZXJ0IFRydXN0ZWQgRzQgUlNBNDA5NiBTSEEyNTYgVGltZVN0YW1waW5nIENBMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAxoY1BkmzwT1ySVFVxyUDxPKRN6mXUaHW0oPRnkyibaCwzIP5WvYRoUQVQl+kiPNo+n3znIkLf50fng8zH1ATCyZzlm34V6gCff1DtITaEfFzsbPuK4CEiiIY3+vaPcQXf6sZKz5C3GeO6lE98NZW1OcoLevTsbV15x8GZY2UKdPZ7Gnf2ZCHRgB720RBidx8ald68Dd5n12sy+iEZLRS8nZH92GDGd1ftFQLIWhuNyG7QKxfst5Kfc71ORJn7w6lY2zkpsUdzTYNXNXmG6jBZHRAp8ByxbpOH7G1WE15/tePc5OsLDnipUjW8LAxE6lXKZYnLvWHpo9OdhVVJnCYJn+gGkcgQ+NDY4B7dW4nJZCYOjgRs/b2nuY7W+yB3iIU2YIqx5K/oN7jPqJz+ucfWmyU8lKVEStYdEAoq3NDzt9KoRxrOMUp88qqlnNCaJ+2RrOdOqPVA+C/8KI8ykLcGEh/FDTP0kyr75s9/g64ZCr6dSgkQe1CvwWcZklSUPRR8zZJTYsg0ixXNXkrqPNFYLwjjVj33GHek/45wPmyMKVM1+mYSlg+0wOI/rOP015LdhJRk8mMDDtbiiKowSYI+RQQEgN9XyO7ZONj4KbhPvbCdLI/Hgl27KtdRnXiYKNYCQEoAA6EVO7O6V3IXjASvUaetdN2udIOa5kM0jO0zbECAwEAAaOCAV0wggFZMBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8CAQAwHQYDVR0OBBYEFLoW2W1NhS9zKXaaL3WMaiCPnshvMB8GA1UdIwQYMBaAFOzX44LScV1kTN8uZz/nupiuHA9PMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBhjATBgNVHSUEDDAKBggrBgEFBQcDCDB3BggrBgEFBQcBAQRrMGkwJAYIKwYBBQUHMAGGGGh0dHA6Ly9vY3NwLmRpZ2ljZXJ0LmNvbTBBBggrBgEFBQcwAoY1aHR0cDovL2NhY2VydHMuZGlnaWNlcnQuY29tL0RpZ2lDZXJ0VHJ1c3RlZFJvb3RHNC5jcnQwQwYDVR0fBDwwOjA4oDagNIYyaHR0cDovL2NybDMuZGlnaWNlcnQuY29tL0RpZ2lDZXJ0VHJ1c3RlZFJvb3RHNC5jcmwwIAYDVR0gBBkwFzAIBgZngQwBBAIwCwYJYIZIAYb9bAcBMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQB9WY7Ak7ZvmKlEIgF+ZtbYIULhsBguEE0TzzBTzr8Y+8dQXeJLKftwig2qKWn8acHPHQfpPmDI2AvlXFvXbYf6hCAlNDFnzbYSlm/EUExiHQwIgqgWvalWzxVzjQEiJc6VaT9Hd/tydBTX/6tPiix6q4XNQ1/tYLaqT5Fmniye4Iqs5f2MvGQmh2ySvZ180HAKfO+ovHVPulr3qRCyXen/KFSJ8NWKcXZl2szwcqMj+sAngkSumScbqyQeJsG33irr9p6xeZmBo1aGqwpFyd/EjaDnmPv7pp1yr8THwcFqcdnGE4AJxLafzYeHJLtPo0m5d2aR8XKc6UsCUqc3fpNTrDsdCEkPlM05et3/JWOZJyw9P2un8WbDQc1PtkCbISFA0LcTJM3cHXg65J6t5TRxktcma+Q4c6umAU+9Pzt4rUyt+8SVe+0KXzM5h0F4ejjpnOHdI/0dKNPH+ejxmF/7K9h+8kaddSweJywm228Vex4Ziza4k9Tm8heZWcpw8De/mADfIBZPJ/tgZxahZrrdVcA6KYawmKAr7ZVBtzrVFZgxtGIJDwq9gdkT/r+k0fNX2bwE+oLeMt8EifAAzV3C+dAjfwAL5HYCJtnwZXZCpimHCUcr5n8apIUP/JiW9lVUKx+A+sDyDivl1vupL0QVSucTDh3bNzgaoSv27dZ8/DCCBY0wggR1oAMCAQICEA6bGI750C3n79tQ4ghAGFowDQYJKoZIhvcNAQEMBQAwZTELMAkGA1UEBhMCVVMxFTATBgNVBAoTDERpZ2lDZXJ0IEluYzEZMBcGA1UECxMQd3d3LmRpZ2ljZXJ0LmNvbTEkMCIGA1UEAxMbRGlnaUNlcnQgQXNzdXJlZCBJRCBSb290IENBMB4XDTIyMDgwMTAwMDAwMFoXDTMxMTEwOTIzNTk1OVowYjELMAkGA1UEBhMCVVMxFTATBgNVBAoTDERpZ2lDZXJ0IEluYzEZMBcGA1UECxMQd3d3LmRpZ2ljZXJ0LmNvbTEhMB8GA1UEAxMYRGlnaUNlcnQgVHJ1c3RlZCBSb290IEc0MIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAv+aQc2jeu+RdSjwwIjBpM+zCpyUuySE98orYWcLhKac9WKt2ms2uexuEDcQwH/MbpDgW61bGl20dq7J58soR0uRf1gU8Ug9SH8aeFaV+vp+pVxZZVXKvaJNwwrK6dZlqczKU0RBEEC7fgvMHhOZ0O21x4i0MG+4g1ckgHWMpLc7sXk7Ik/ghYZs06wXGXuxbGrzryc/NrDRAX7F6Zu53yEioZldXn1RYjgwrt0+nMNlW7sp7XeOtyU9e5TXnMcvak17cjo+A2raRmECQecN4x7axxLVqGDgDEI3Y1DekLgV9iPWCPhCRcKtVgkEy19sEcypukQF8IUzUvK4bA3VdeGbZOjFEmjNAvwjXWkmkwuapoGfdpCe8oU85tRFYF/ckXEaPZPfBaYh2mHY9WV1CdoeJl2l6SPDgohIbZpp0yt5LHucOY67m1O+SkjqePdwA5EUlibaaRBkrfsCUtNJhbesz2cXfSwQAzH0clcOP9yGyshG3u3/y1YxwLEFgqrFjGESVGnZifvaAsPvoZKYz0YkH4b235kOkGLimdwHhD5QMIR2yVCkliWzlDlJRR3S+Jqy2QXXeeqxfjT/JvNNBERJb5RBQ6zHFynIWIgnffEx1P2PsIV/EIFFrb7GrhotPwtZFX50g/KEexcCPorF+CiaZ9eRpL5gdLfXZqbId5RsCAwEAAaOCATowggE2MA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAf8wHQYDVR0OBBYEFOzX44LScV1kTN8uZz/nupiuHA9PMB8GA1UdIwQYMBaAFEXroq/0ksuCMS1Ri6enIZ3zbcgPMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBhjB5BggrBgEFBQcBAQRtMGswJAYIKwYBBQUHMAGGGGh0dHA6Ly9vY3NwLmRpZ2ljZXJ0LmNvbTBDBggrBgEFBQcwAoY3aHR0cDovL2NhY2VydHMuZGlnaWNlcnQuY29tL0RpZ2lDZXJ0QXNzdXJlZElEUm9vdENBLmNydDBFBgNVHR8EPjA8MDqgOKA2hjRodHRwOi8vY3JsMy5kaWdpY2VydC5jb20vRGlnaUNlcnRBc3N1cmVkSURSb290Q0EuY3JsMBEGA1UdIAQKMAgwBgYEVR0gADANBgkqhkiG9w0BAQwFAAOCAQEAcKC/Q1xV5zhfoKN0Gz22Ftf3v1cHvZqsoYcs7IVeqRq7IviHGmlUIu2kiHdtvRoU9BNKei8ttzjv9P+Aufih9/Jy3iS8UgPITtAq3votVs/59PesMHqai7Je1M/RQ0SbQyHrlnKhSLSZy51PpwYDE3cnRNTnf+hZqPC/Lwum6fI0POz3A8eHqNJMQBk1RmppVLC4oVaO7KTVPeix3P0c2PR3WlxUjG/voVA9/HYJaISfb8rbII01YBwCA8sgsKxYoA5AY8WYIsGyWfVVa88nq2x2zm8jLfR+cWojayL/ErhULSd+2DrZ8LaHlv1b0VysGMNNn3O3AamfV6peKOK5lDGCA3YwggNyAgEBMHcwYzELMAkGA1UEBhMCVVMxFzAVBgNVBAoTDkRpZ2lDZXJ0LCBJbmMuMTswOQYDVQQDEzJEaWdpQ2VydCBUcnVzdGVkIEc0IFJTQTQwOTYgU0hBMjU2IFRpbWVTdGFtcGluZyBDQQIQBUSv85SdCDmmv9s/X+VhFjANBglghkgBZQMEAgEFAKCB0TAaBgkqhkiG9w0BCQMxDQYLKoZIhvcNAQkQAQQwHAYJKoZIhvcNAQkFMQ8XDTI0MDIyNjExNTkyMFowKwYLKoZIhvcNAQkQAgwxHDAaMBgwFgQUZvArMsLCyQ+CXc6qisnGTxmcz0AwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEINjEEUEUCv8a9UzuN/yyf0QpAdYfli9qWd3+/CSpjLSRMDcGCyqGSIb3DQEJEAIvMSgwJjAkMCIEINL25G3tdCLM0dRAV2hBNm+CitpVmq4zFq9NGprUDHgoMA0GCSqGSIb3DQEBAQUABIICAEcOuNuKOXjnsICz0kfb0z1bsJcTXsM/KP38QDarEEwHZu9J3L0vBs2yZO2aiTKH7uv+AAD4Y4icfThsWBQueyAj5/AH861gWk/MhyqBI7XaV7ZNh8mQ+CgcY5hpW1buhq4ceVbL/ZhvEMuVuMyYCnfTFljQFo5KP3PYew6r3z+oavEpA2D4dSSfamoMeTw3ST90OgEvKdrRqR5rkwoQ8gRCwZgnEwRVE7NZWwI0Edj91LM/gkITFzexUQM1ee8rXU2riJnKtNWkqb9QwD2NVR7WsKasBYzrIvYkK730cycK2/yS7robh4bGcOFP0WjIG+CRLxdpCx1n7Vgqc+AdUOcSs3W+4abCQvcZ2ossKei7SCfQGkPp06/iTGEiOLKxWSlUqw4MPyDsjEWUjt3Q9UJzRseGv5jsofrk+05Y0XpNy3LKfhkrxui48XUNRor5RusJxux/spBd2TTMSSlp2wUYGNY6Q704GS/fjGIb9KVLF3DLQx9mx41lWT14prpkOu7ejRxH0td/DaCED+jywxO+ly44EQhrPY8JQ0CuUk59eQEUFn9AjnrPXSZ3pXRUUfeRVDtEpm3QZwpimdFZrvwRWLplP+glWCbMsqjPpECSPUsju+0K4re+wZfxayV0RCD89odBmgmj16GKA2Ig416z95BYDQbVZAEC6PyuzER/Y3BhZFkC2wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA9lkBAFYi8AH6CDKj178KyoPJDNrUosSWg/WMbt7vnDjy6ndBwvFOr7qC27skitR12/0JwRnF9ZH5UxRPxz9xmgX+i7xG/rqXawd9Oh7KfP9sMWq8S7XmX+wAnFpgtIk8ZGV2wcE9OGCFF6wGf4+2yh9hQvFZJviVhdvCCNqTajdq3GNZYzN39CzWcuE2pSfTtNNsh4iqpegDr3OUdhJQGdN4KRCKcLLFxFObApM2nqblJmTUmg8BEcia/TXM1oiJJUlu2bQREDk+594ChYvO5ORjBVaA3pDgUYx4ibZYVXOquXvpMNeKbuCyQKDmvQm1Y1C6/9J53wcrP19g0blz4wEAnag= Rejestrator IP NVR Sunell SN-NVR3816E2-J (III) (16 kanałów, 112 Mb/s, AI, 2xSATA, VGA, HDMI, H.265)K26316 Switch PoE ULTIPOWER 2216af 16xFE(16xPoE) 2xGE 2xSFP (Combo) 802.3af 250WN29986 Kamera IP tubowa Sunell SN-IPR8140BYBN-B (4 Mpix, 2,8 mm, 0,03 lx, IR do 30 m, H.265)K1654
Działanie ekranu pomocniczego w 16 kanałowym rejestrartorze Sunell.
Na ekranie przez HDMI wyświetlane jest menu rejestratora oraz podgląd z maksymalnie 8 kamer, poprzez VGA z 8 kamer.

Instalacja telewizyjna w budynku wielorodzinnym.

Instalacje multiswitchowe odpowiedzialne za dosyłanie do mieszkań sygnału naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T2 oraz telewizji satelitarnej DVB-S/S2, stanowią doskonałe uzupełnienie, jak również alternatywę dla instalacji sieci kablowych w budynkach zamieszkania zbiorowego. To użytkownik końcowy decyduje o tym, jakie programy chce oglądać, kupując odpowiedni tuner satelitarny lub podpisując indywidualną umowę z jednym z operatorów platform cyfrowych. Produkty firmy TERRA dedykowane do montażu w zbiorczych instalacjach RTV/SAT to przede wszystkim sprzęt najwyższej klasy, objęty czteroletnią gwarancją. Realizowane przy ich pomocy sieci telewizyjne zapewniają doskonały odbiór sygnału przez długi czas.
Na dachu budynku wielorodzinnego zamontowano maszt antenowy, na którym zawieszono antenę satelitarną 120 cm A9682 zapewniając odbiór sygnału z dwóch pozycji satelitarnych: Hotbird 13°E i Astra 19,2°E. Do telewizji naziemnej DVB-T2 odpowiednio w paśmie VHF i UHF wykorzystano anteny: Dipol 4/5-12 A0140 (polaryzacja pionowa), DIPOL SMART HORIZON A2230 (polaryzacja pozioma), natomiast do radia FM antenę Dipol 1RUZ PM B A0221. Aby wyrównać i zwiększyć poziom sygnału DVB-T2 w instalacji wykorzystano zestaw wzmacniaczy: kanałowy at440 i szerokopasmowy ma400 (w chwili obecnej w ofercie firmy DIPOL wzmacniacze te zostały zastąpione nowszym modelem PA-321T R81613 lub PA-420T R82516. Nowe modele wzmacniaczy TERRA programowane są przy pomocy dowolnego urządzenia mobilnego wyposażonego w system Android lub komputer z systemem Windows - aplikacja TERRnet. Mają możliwość wzmocnienia aż 20 niezależnych MUX-ów DVB-T2). Następnie sygnał RTV/SAT został rozprowadzony do poszczególnych mieszkań przy pomocy multiswitchy serii MV-9xx marki TERRA. Odlewana obudowa urządzeń TERRA gwarantuje wysoki poziom ekranowania w klasie A.

Podłączenie dodatkowego czytnika za pomocą RS-485 do stacji bramowej IP Villa Hikvision.

Stacje bramowe IP Hikvision Villa z serii DS-KV8xx3-WME1(B) posiadają wejście RS-485, które można wykorzystać do podłączenia dodatkowego czytnika. Czytnik taki może zostać zamontowany od strony wyjściowej z posesji w przypadku, kiedy klient nie chce otwierać furtki za pomocą klamki lub przycisku lokalnego otwierania. Jako czytnik wyjściowy może zostać wykorzystany DS-K1107AM G75369. Przed podłączeniem czytnika należy ustawić na nim odpowiedni adres, (np:1) przestawiając w pozycję ON pierwszy DIP switch. Następnie czytnik za pomocą magistrali RS-485 z należy połączyć ze stacją bramową (przewód żółty RS-485(+), przewód niebieski (RS-485(-)). Po podłączeniu czytnika należy zasilić stację bramową z wykorzystaniem switcha PoE lub napięcia 12 V/DC oraz czytnik za pomocą napięcia 12 V/DC. Po odpowiednim skonfigurowaniu systemu wideodomofonowego i dodaniu breloka Mifare (13,56 MHz), przyłożenie go do czytnika wbudowanego w stację bramową lub podłączonego po RS-485 spowoduje wysterowanie przekaźnika pierwszego w stacji bramowej i zwolnienie elektrozaczepu.

Budowa domu - jakie okablowanie pod Internet?

Ze względu na postępujący rozwój techniki, zmiany w ofercie dostawców usług, jak również pojawiające się na rynku nowinki techniczne, polecany obecnie sposób kablowania budynku znacznie różni się od tego sprzed kilku lat.
Stojąc przed zadaniem zaprojektowania okablowania pod Internet, osoba planująca instalację musi wziąć pod uwagę kilka czynników, które wpłynąć mogą na ostateczny układ przewodów. Ułożenie zbyt małej ilości przewodów lub wybór nieodpowiedniego typu kabli spowodować może znaczne ograniczenia użytkowe w przyszłości. Z drugiej jednak strony należy uwzględnić czynnik ekonomiczny i nie planować zbyt dużej liczby przewodów, które nigdy nie zostaną wykorzystane. Jak wobec tego obecnie poprawnie okablować dom?
Wybór okablowania. Podstawowym medium transmisyjnym wykorzystywanym do budowy sieci LAN powinna być miedziana skrętka komputerowa. Wykorzystanie światłowodów do transmisji w domu z pewnością nie znajdzie uzasadnienia w ciągu najbliższych kilkunastu lat. W warunkach domowych zalecane jest wykorzystanie skrętki kategorii 5e lub 6. Ten typ przewodu umożliwia transmisję danych z prędkością do 1 Gb/s, co z pewnością okaże się wystarczające na przestrzeni kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat. Osoby posiadające większy budżet mogą rozważyć ułożenie skrętki kategorii 6, która umożliwia transmisję danych nawet do 10 Gb/s. Biorąc pod uwagę obecność na rynku urządzeń pracujących z prędkością 2,5 Gb/s skrętka taka może okazać się bezpieczniejszym rozwiązaniem. Osobną kwestią jest wybór między skrętką ekranowaną oraz nieekranowaną. Wydawać by się mogło, że droższy, ekranowany przewód będzie zawsze lepszym rozwiązaniem, jednak pamiętać należy o tym, że wykorzystanie ekranowanego kabla narzuca wykorzystanie ekranowanych elementów systemu: gniazd naściennych (konieczność doprowadzenia uziemienia) oraz urządzeń aktywnych (ekranowane porty). Biorąc pod uwagę cenę, dostępność i kłopotliwość montażu kabli i urządzeń ekranowanych oraz to, że w budynku mieszkalnym występujące zakłócenia elektromagnetyczne nie są znaczące, zalecane jest ułożenie skrętek nieekranowanych.
Sieć LAN w domu - schemat okablowania
Zielona linia ⇒ E1171 Przewód koncentryczny 50 Ω Tri-Lan 240 do anteny LTE/5G
Fioletowa linia ⇒ E1611 Przewód NETSET U/UTP 6 żelowany, czarny - skrętka zewnętrzna do anteny WLAN
Niebieska linia ⇒ E1608 Przewód NETSET U/UTP 6 - skrętka wewnętrzna do gniazd
Jasnoniebieska linia ⇒ Przewód operatora internetowego
Topologia - jak prowadzić? Optymalnym wydaje się doprowadzenie jednego przewodu do każdego pomieszczenia w domu. Umożliwi to swobodę w wyborze lokalizacji dla punktu dostępowego lub bezproblemowe podłączenie dwóch punktów dostępowych w sytuacji, w której zasięg jednego urządzenia okaże się niewystarczający. Należy pamiętać, iż sygnał wifi musi docierać do urządzeń takich jak klimatyzatory, pompy ciepła (piece c.o.), rekuperatory, lodówki oraz do innych urządzeń wyposażonych w moduły wifi. Możliwość swobodnego podłączenia komputera lub innego urządzenia do sieci przewodowej może również okazać się sprawą istotną. Pamiętać należy o tym, że część aplikacji dla stabilnego działania wymagać może połączenia kablowego. Mowa tu m.in. o strumieniowaniu filmów w wysokiej rozdzielczości czy grach on-line. Planując okablowanie pamiętać należy o tym, że z Internetu korzysta dziś nie tylko komputer osobisty. Skrętkę komputerową doprowadzić należy koniecznie do miejsc instalacji odbiorników TV, konsoli oraz kina domowego. Warto pomyśleć również o jednym gnieździe w kuchni, łazience oraz każdym innym pomieszczeniu.
Skąd wziąć sygnał? Wykonując sieć LAN w domu, rozważyć należy potencjalne źródła dostępu do Internetu. Poprowadzenie skrętki komputerowej na najniższy poziom budynku pozwoli na łatwe podłączenie usług od lokalnego ISP, świadczącego usługi drogą tradycyjną lub po zainstalowaniu modemu kablowego - z sieci kablowej. Wyprowadzenie jednej zewnętrznej skrętki na dach pozwoli na uzyskanie dostępu do Internetu drogą radiową (montaż zintegrowanego z anteną punktu dostępowego). Warto również pomyśleć o zyskującym na popularności dostępie przez bezprzewodową sieć LTE/5G. Wyprowadzenie na dach dwóch koncentrycznych kabli 50 Ω pozwoli na montaż zewnętrznej anteny pracującej w technice MIMO i pełne wykorzystanie możliwości szybkiego Internetu.

Jaki nóż do spawów mechanicznych?

Spawy mechaniczne do łączenia włókien światłowodowych to ciągle popularne rozwiązanie stosowane przez instalatorów, którzy okazjonalnie wykonują instalacje oparte na okablowaniu światłowodowym. Częstym pytaniem pojawiającym się podczas pierwszych zakupów akcesoriów do spawania mechanicznego, jest pytanie dotyczące wyboru noża do cięcia włókien.
Nóż do cięcia włókien niezależnie od wersji jest najdroższym elementem zestawu dlatego warto poświęcić mu nieco więcej uwagi. Do wyboru są 2 rodzaje noży:
Precyzyjna obcinarka włókien F1-6000
Precyzyjna obcinarka włókien F1-6000 L5801
Nóż do cięcia włókien światłowodowych Signal Fire S-06
Nóż do cięcia włókien światłowodowych Signal Fire S-06 L5882
Nóż L5882 stosowany jest przy spawaniu włókien za pomocą spawarki światłowodowej. Gwarantuje bardzo dobrą jakość i powtarzalność cięcia. Pomimo tego stosowanie tego typu noża w przypadku spawów mechanicznych nie wydaje się być dobrym pomysłem. W sytuacji gdy gilotyna wykorzystywana jest ze spawarką, instalator dostaje informację zwrotną o tym, że nóż tnie źle w skutek rozregulowania lub stępienia ostrza. Możliwy jest również brak cięcia. Konieczne jest wówczas właściwe ustawienie noża. Nie jest to jednak możliwe bez posiadania spawarki i weryfikacji efektów korekty ustawienia na ekranie spawarki. Dlatego też używanie noża L5882 przy spawaniu mechanicznym obarczone jest ryzykiem nieświadomego wykonywania kiepskich cięć mogących mieć realny wpływ na jakość połączenia.
Z kolei nóż L5801 nie wymaga żadnej regulacji. Jego wyjściowa jakość cięcia jest gorsza niż ma to miejsce w przypadku L5882, jednak akceptowalna przy wykonywaniu spawania mechanicznego. Cięcia nie są tak powtarzalne, część z nich mogłaby zostać odrzucona przez spawarkę termiczną, jednak w zdecydowanej większości przypadków jakość cięcia jest w zupełności wystarczająca do realizacji połączenia mechanicznego.

Nowości produktowe:

Adapter wielomodowy ULTIMODE A-M211, 2xSC - 2xSC, duplex, OM3 turkusowy
Adapter wielomodowy ULTIMODE A-M211, 2xSC - 2xSC, duplex, OM3 turkusowy L43211 pozwala na łączenie wielomodowych włókien światłowodowych zakończonych złączami SC. Adapter typu duplex - pozwala na wpięcie dwóch wtyków po każdej ze stron. Kolor turkusowy, charakterystyczny dla połączeń w standardzie OM3.
Patchcord jednomodowy PC-1372-2 SC/UPC - LC/UPC, simplex, G.657.A2, LSZH, 2m
Patchcord jednomodowy PC-1372-2 SC/UPC - LC/UPC, simplex, G.657.A2, LSZH, 2m L3211372_2 to odcinek jednomodowego kabla światłowodowego o długości 2 metrów zakończony złączami SC/UPC oraz LC/UPC. Powłoka bezhalogenowa LSZH (Low Smoke Zero Halogen) o średnicy 3 mm.


Patchcord jednomodowy PC-2272-2 SC/APC - SC/APC, simplex, G.657.A2, LSZH, 2m
Patchcord jednomodowy PC-2272-2 SC/APC - SC/APC, simplex, G.657.A2, 2m L3212272_2 to odcinek jednomodowego kabla światłowodowego o długości 2 metrów zakończony złączami SC/APC. Powłoka bezhalogenowa LSZH (Low Smoke Zero Halogen) o średnicy 3 mm.

Warto przeczytać:

Przyczyny problemów z uruchomieniem optycznych instalacji RTV/SAT. Kable światłowodowe są coraz częściej wykorzystywane w zbiorczych instalacjach telewizji naziemnej i satelitarnej. Ponieważ ten rodzaj okablowania ciągle stanowi nowość dla wielu instalatorów wykonujących od lat tego typu systemy bazując na tradycyjnym okablowaniu miedzianym, stosunkowo często mają oni problemy z ich uruchomieniem. Problemy te są zazwyczaj łatwe do zdiagnozowania oraz eliminacji...>>>więcej
Możliwość zastąpienia miedzianej, 9-cio kablowej magistrali jednym światłowodem o średnicy 3–5 mm jest jedną z głównych zalet stosowania kabli światłowodowych w zbiorczych instalacjach RTV/SAT

Reflektometr/ tester sieci światłowodowych ULTIMODE OR-20-S3S5-iSMV
Pomiary i diagnoza toru optycznego