Informator TV-SAT, CCTV, WLAN

Nr 17/2024 (22.04.2024)

Nowe podejście do kwestii prywatności w kamerach elektroniki użytkowej.

Inteligentne urządzenia wykorzystujące skanowanie wizyjne otoczenia, takie jak inteligentne odkurzacze, nianie elektroniczne, czy drony, są coraz częściej wykorzystywane i chętniej widziane w naszych domach i firmach. Urządzenia te często stanowią część "Internetu rzeczy" czyli inteligentnych systemów, które łączą się z Internetem. Z racji dostępu do Internetu, mogą być jednak narażone na atak hakerski, a co za tym idzie część wrażliwych danych takich jak wykonane przez nie zdjęcia, może trafić do sieci. W celu przywrócenia prywatności, naukowcy z Australijskiego Centrum Robotyki na Uniwersytecie w Sydney i Centrum Robotyki (QCR) na Uniwersytecie Technologicznym w Queensland opracowali nowe podejście do projektowania kamer w którym informacje wizualne są przetwarzane i szyfrowane przed ich digitalizacją. Dzięki temu obrazy pozostają zrozumiałe wyłącznie dla urządzeń z nich korzystających, a ich odtworzenie w formie zrozumiałej dla człowieka jest niemożliwe.
Nowe chroniące prywatność zautomatyzowane kamery maskują obraz w sposób nierozpoznawalny dla człowieka
Innowacja polega głównie na tym, że naukowcom udało się podzielić proces przetwarzania obrazu na część analogową oraz cyfrową. Do tej pory jakiekolwiek kodowanie obrazu lub maskowanie stref odbywało się cyfrowo i mogłoby być stosunkowo łatwo odwrócone. Nowe podejście pozwala na kodowanie obrazu już podczas analogowej części przetwarzania (układ analogowy aparatu, zaraz za układem optycznym) - przed zapisem obrazu w formie cyfrowej. Zniekształcone obrazy nadal mogą być wykorzystywane przez roboty w celu realizacji swoich zadań, ale nie zapewniają kompleksowej reprezentacji wizualnej, która narusza prywatność. Naukowcy próbowali złamać zabezpieczenie które stworzyli, ale nie byli w stanie zrekonstruować obrazów w żadnym rozpoznawalnym formacie. Postanowili więc dać taką możliwość całej społeczności naukowej, rzucając wyzwanie zhakowania ich metody. Nowe podejście naukowców można również zastosować do stworzenia urządzeń, które będą działać w miejscach, w których liczy się prywatność i bezpieczeństwo, takich jak magazyny, szpitale, fabryki, szkoły i lotniska. Naukowcy chcą w przyszłości zbudować fizyczny model kamery aby zademonstrować swoje rozwiązanie w praktyce.

Przelotowe złącza RJ-45.

W ofercie firmy DIPOL dostępne są złącza EZ RJ-45 kategorii 5e J2012_100 oraz kategorii 6 J2013_100. Ich cechą wyróżniającą jest przelot na poszczególnych żyłach zapewniający szybsze i sprawniejsze zarobienie złącza. Zaciśnięcie złącza i obcięcie nadmiaru żył skrętki należy wykonać przeznaczoną do tego zaciskarką E7912.
Złącze modularne 8p8c (RJ-45) kat. 5e drut, typ EZ (100 szt.)
Złącze modularne 8p8c (RJ-45) kat. 5e drut,
typ EZ J2012_100
Złącze modularne 8p8c (RJ-45) kat. 6 drut, typ EZ (100 szt.)
Złącze modularne 8p8c (RJ-45) kat. 6 drut,
typ EZ J2013_100
Złącze przygotowane do zaciśnięcia
Zaciskarka RJ-45 Hanlong HT-580ER (złącza EZ - przelotowe)
Zaciskarka złączy modularnych 8p8c (RJ-45) typu EZ E7912

Realizacja inteligentnego wtargnięcia przez rejestratory NVR Sunell.

Rejestratory Sunell (4, 8, 16 kanałowe) posiadają możliwość samodzielnej realizacji funkcji inteligentnego wtargnięcia na 4 kanałach. Oznacza to, że na 4 wybranych kanałach rejestrator może samodzielnie przeprowadzać analizę obrazu pod kątem tej analityki. Detekcja wtargnięcia polega na określeniu strefy detekcji, która, jeśli zostanie przekroczona, generuje alarm. Rejestratory Sunell są w stanie wykonywać tę funkcję niezależnie od marki podłączonych kamer, obsługując zarówno kamery zgodne z protokołem ONVIF, jak i te obsługiwane przez producenta.
Dodatkowo, zdarzenia można filtrować pod kątem obecności ludzi i/lub pojazdów, co pozwala użytkownikowi skoncentrować się na prawidłowych sygnałach alarmowych, poprawiając efektywność monitorowania i reagowania na potencjalnie niebezpieczne sytuacje. Ta dodatkowa funkcjonalność jest szczególnie przydatna dla kamer, które domyślnie nie posiadają takiej analizy. Dzięki temu użytkownik może skupić się na najistotniejszych sygnałach alarmowych, eliminując problem dużej ilości niepotrzebnych alarmów.

Pomiary w instalacjach światłowodowych. Cześć 2.3 – pomiar metodą transmisyjną - interpretacja wyników pomiaru.

Weryfikacja poprawności wykonania instalacji światłowodowej za pomocą źródła światła i miernika mocy optycznej polega na wygenerowaniu zaledwie jednej wartości liczbowej określającej tłumienie całego toru światłowodowego i zestawieniu jej z wartością oczekiwaną. W przypadku certyfikacji sieci, wartość oczekiwana jest charakterystyczna dla aplikacji, dla której certyfikowane jest łącze – na przykład w przypadku certyfikacji sieci dla aplikacji 10GBASE-LR, czyli połączenia Ethernet 10 Gbit/s na włóknie jednomodowym, maksymalne tłumieni kanału światłowodowego wynieść może 6,2 dB dla długości fali 1310 nm. Wartości tłumienia dla innych aplikacji znaleźć można w dokumentach opisujących konkretny standard lub w normach okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801, EN 50173. W przypadku, gdy mierzone połączenie nie jest przedmiotem certyfikacji, maksymalną wartość tłumienia wylicza się poprzez zsumowanie teoretycznych, maksymalnych wartości tłumienia wszystkich elementów wchodzących w skład toru światłowodowego.
Problem z wyliczeniem przybliżonego, typowego tłumienia danej linii wynika z braku jednoznacznie określonych norm tłumienia poszczególnych zdarzeń takich, jak spawy oraz złącza. Może się okazać, że wedle jednego kryterium linia składająca się z 2 złączy, 2 spawów oraz 500 metrów włókna powinna tłumić nie więcej niż 2,3 dB, wedle innego 1,5 dB, a wedle jeszcze innego 0,82 dB! Tak rozbieżne wartości mają swoje źródło w różnych dokumentach: normach okablowania strukturalnego, normach zakładowych dużych operatorów, międzynarodowych rekomendacjach, normach producenckich określających klasy tłumienia złączy światłowodowych, kartach katalogowych produktów oraz przekazywanym z ust do ust obiegowym informacjom, które stają się po pewnym czasie swego rodzaju nieopisanym standardem branży.
Kluczowe jest więc, aby osoba wykonująca pomiar metodą transmisyjną, oprócz prawidłowej procedury pomiaru i ustanawiania mocy referencyjnej, umiała ściśle określić kryteria oceny jego wyniku – tak, aby określenie tego, czy instalacja została zrobiona poprawnie, czy nie, nie było przedmiotem jakiejkolwiek interpretacji.
Poniżej zestawiono elementy toru optycznego, które poddać należy analizie podczas wyliczania maksymalnego tłumienia jednomodowej linii światłowodowej. Dla każdego z nich podano możliwe do przyjęcia wartości tłumienia wynikające z zastosowania różnych kryteriów oraz wskazano wartość, która w naszym odczuciu będzie właściwa do analizowania zdecydowanej większości połączeń światłowodowych.
Tłumienie włókna Tłumienie złącza Tłumienie spawu

Rekomendacje ITU-T G.652.D/G.657.A:
0,40 dB/km (1310 nm)
0,30 dB/km (1550 nm)

Deklaracje producentów włókien:
< 0,35 dB/km (1310 nm)
< 0,20 dB/km (1550 nm)

Norma zakładowa dużego operatora:
0,40 dB/km (1310 nm)
0,25 dB/km (1550 nm)

Norma 61280-4-2 / ISO/IEC 14763-3:
< 0,75 dB


Norma 61300-3-34:
złącze klasy B < 0,25 dB
złącze klasy C < 0,50 dB


Norma zakładowa dużego operatora:
max. 0,50 dB, ale średnio nie więcej niż 0,30 dB

Norma 61280-4-2 / ISO/IEC 14763-3:
< 0,30 dB


Norma zakładowa dużego operatora:
max. 0,15 dB, ale średnio 0,07 dB


Ogólnie przyjęte:
< 0,10 dB

Widać więc, że w zależności od przyjętego kryterium, szacując maksymalne tłumienie danego połączenia otrzymać możemy bardzo różniące się od siebie wyniki, co w konsekwencji może owocować tym, że wynik pomiaru będzie poprawny dla jednego z nich, a niepoprawny dla drugiego. Biorąc pod uwagę realne tłumienia, poprawnie wykonanych elementów instalacji światłowodowych, bardziej zasadne będzie przyjmowanie bardziej restrykcyjnych założeń. W rzeczywistości mierzone wartości w zdecydowanej większości przypadków będą i tak znacząco niższe. Reasumując, proponowane wartości tłumienia poszczególnych zdarzeń, jakie wziąć należy do wyliczeń, to:
  • tłumienie włókna: 0,4 dB/km (1310 nm), 0,3 dB/km (1550 nm),
  • tłumienie złącza: 0,3 dB,
  • tłumienie spawu: 0,1 dB.
W związku z tym przytoczony wcześniej przykład linii o długości 500 m zakończonej obustronnie dospawanymi pigtailami powinien tłumić nie więcej niż: 0,5 x 0,4dB + 2 x 0,3dB + 2 x 0,1dB = 1 dB dla długości dali 1310 nm oraz nieznacznie mniej (0,05 dB) dla długości fali 1550 nm.
Kolejny numer Informatora będzie zawierał ostatnią notkę z serii dotyczącej pomiarów transmisyjnych. Odpowiemy w nim na pytanie dlaczego istotne jest wykonywanie pomiarów dla długości fali 1310 nm i 1550 nm a także jak wynik obu pomiarów mogą pomóc w określeniu ewentualnych przyczyn problemów w instalacji.

Telewizja hotelowa.

Stacja czołowa to podstawowe urządzenie bądź grupa urządzeń dedykowana do obiektów i instytucji, w których pożądane jest centralne zarządzanie ofertą programową dystrybuowaną w instalacji telewizyjnej. Oprócz stacji czołowej składającej się z wybranych przez instalatora modułów (transmodulatorów, wzmacniaczy, nadajników optycznych, streamerów IP) służących do odbioru i przetwarzania sygnałów RTV/SAT wchodzi zestaw antenowy (anteny satelitarne, anteny TV naziemnej i radia).
Stacje czołowe dystrybuujące programy satelitarne po konwersji na postać cyfrową DVB-T COFDM to nadal najbardziej popularne rozwiązanie stosowane w wielu hotelach. Kanały satelitarne stanowić mogą uzupełnienie oferty programów telewizji naziemnej DVB-T2 lub być jedynym źródłem oferty programowej w instalacji.
Na poniższym zdjęciu przedstawiona została stacja czołowa składająca się z 4 paneli tdx410c TERRA (od lewej 4 pierwsze pozycje) umożliwiająca zamianę sygnału satelitarnego DVB-S/S2 z jednego transpondera satelitarnego do standardu DVB-T COFDM. W chwili obecnej producent marki TERRA moduły tdx410c zastąpił nowym modelem tdx420c R81619, które mogą odebrać sygnał z 2 transponderów satelitarnych i utworzyć 2 MUX-y DVB-T. Zatem do wprowadzenia sygnałów satelitarnych z 4 różnych transponderów satelitarnych wystarczą 2 moduły tdx-420c R81619.
Kolejne 3 moduły na powyższym zdjęciu pominąwszy zasilacz, który znajduje się w centralnej części instalacji to wzmacniacze kanałowe marki TERRA umożliwiające dystrybucję sygnału DVB-T2 w instalacji bazującej na kablu koncentrycznym. Wzmacniacz at440 (wzmocnienie 4 MUX-ów DVB-T2 w paśmie UHF), wzmacniacz at420 (wzmocnienie 2 MUX-ów w paśmie UHF), wzmacniacz at422 (wzmocnienie 2 MUX-ów w paśmie VHF). Dodatkowo szerokopasmowy wzmacniacz ma400 R82520 umożliwia podniesienie poziomu sygnału RF do poziomu aż 110 dBuV i jego podział przy pomocy pasywnych rozgałęźników/odgałęźników na wiele odbiorników.
Ciągle rozwijająca się naziemna telewizja cyfrowa DVB-T2 wymusiła na producentach osprzętu telewizyjnego poszukanie nowych rozwiązań. Firma TERRA zdecydowała się na wprowadzenie do sprzedaży wzmacniacza kanałowego PA420T R82516. Jeden model wzmacniacza PA420T R82516 jest w stanie zastąpić wszystkie powyższe wzmacniacze kanałowe: at440, at420 oraz at422. Na poniższym zdjęciu zmodernizowana stacja czołowa. Modele wzmacniaczy at440, at420 oraz at422 zostały zastąpione przez wzmacniacz PA420T R82516.
Programowany, wielozakresowy, kanałowy wzmacniacz PA420T TERRA przeznaczony jest do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T/T2 w budynkach wielorodzinnych, rezydencjach, hotelach, pensjonatach, domach wypoczynkowych, szkołach, szpitalach, itp. Wzmacniacz posiada 2 programowalne wejścia sygnału dla pasma VHF (174-240 MHz)/UHF (470-694 MHz), 1 programowalne wejście dla pasma UHF (470-694 MHz) oraz 1 wejście pasma FM (87-108 MHz). Urządzenie posiada dwadzieścia niezależnych torów wzmacniających. Każdy z torów odpowiedzialny jest za wzmocnienie jednego multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T/T2. Oznacza to, że jedno urządzenie wzmocnić może dwadzieścia multipleksów cyfrowych i maksymalnym poziomie wyjściowym 108 dBμV.

Wykorzystanie numeru karty do otwierania drzwi w kontrolerze z serii DS-K26XXT.

W systemie kontroli dostępu Hikvision, przy wykorzystaniu kontrolerów np. z serii DS-K26XXT istnieje możliwość wykorzystania numeru tagu RFID przypisanego do użytkownika jako kodu otwierania. Dodatkowo w sekcji przypisywania tagów do użytkownika zamiast numeru karty można wprowadzić własny kod, który jeśli zostanie wpisany na klawiaturze i zatwierdzony przyciskiem #, pozwoli na uwierzytelnienie użytkownika i otwarcie drzwi. System wykryje wówczas autoryzację jako użycie karty. Domyślnie opcja ta jest wyłączona i należy ją aktywować. Aby ją włączyć, należy po skonfigurowaniu systemu kontroli dostępu w aplikacji iVMS-4200, przejść do zakładki Kontrola dostępu -> Funkcje zaawansowane->Parametry urządzenia, wybrać kontroler i zaznaczyć opcję Wprowadź numer karty przy użyciu klawiatury.
Włączenie funkcji wprowadzania numeru karty przy użyciu klawiatury

Nowości produktowe:

Spawarka światłowodowa Sendun SD-9+, skrzynka + zestaw narzędzi
Spawarka światłowodowa Sendun SD-9+, skrzynka + zestaw narzędzi L5877 przeznaczona jest do łączenia światłowodów. Wykorzystuje technologię pozycjonowania do rdzenia z funkcją automatycznego ustawiania ostrości. 6 szybkich silników o wysokiej precyzji zapewnia dużą dokładność i niskie straty podczas spawania. Czterordzeniowy procesor umożliwia szybką reakcję na polecenie użytkownika. Sendun to marka chińskiego producenta spawarek światłowodowych Tumtec. Producent ten posiada blisko 20-letnie doświadczenie w produkcji tego typu urządzeń, oferując modele o różnym przeznaczeniu. Model Sendun SD-9+ przeznaczony jest do użytku ogólnego: przyłączy FTTH, wszelakiego rodzaju połączeń w sieciach LAN, CTTV, itp. Pozwala na wykonywanie trwałych połączeń o niskim tłumieniu.
Kamera IP tubowa Hikvision DS-2CD3043G2-IU (4 MPix, 2,8 mm, 0,005 lx, IR do 40 m, Audio, AcuSense)
Kamera IP tubowa Hikvision DS-2CD3043G2-IU (4 MPix, 2,8 mm, 0,005 lx, IR do 40 m, Audio, AcuSense) K03214 to kamera tubowa IP marki Hikvision z serii Ultra(SmartIP). Zaimplementowane w kamerze technologie Detekcji Ruchu 2.0 i AcuSense, znacząco poprawiają skuteczność detekcji. Funkcje te bazują na algorytmach sztucznej inteligencji, opartych na głębokim uczeniu, filtrując wykryte obiekty pod kątem sylwetki człowieka i pojazdu, zarówno przy detekcji ruchu jak i ochronie perymetrycznej typu VCA (linia wirtualna, obszar wtargnięcia, itp). Takie podejście pozwala na eliminację fałszywych alarmów (np. padający deszcz, chodzące zwierzęta, ruszające się drzewa, spadające liście, itp), podniesienie skuteczności całego systemu oraz szybkie odnalezienie interesujących zdarzeń alarmowych.
Kamera IP sufitowa Hikvision DS-2CD3143G2-ISU (4 MPix, 2,8 mm, 0,005 lx, IR do 40 m, Audio, AcuSense, IK10)
Kamera IP sufitowa Hikvision DS-2CD3143G2-ISU (4 MPix, 2,8 mm, 0,005 lx, IR do 40 m, Audio, AcuSense, IK10) K00926 to kamera sufitowa IP marki Hikvision z serii Ultra(SmartIP). Zaimplementowane w kamerze technologie Detekcji Ruchu 2.0 i AcuSense, znacząco poprawiają skuteczność detekcji. Funkcje te bazują na algorytmach sztucznej inteligencji, opartych na głębokim uczeniu, filtrując wykryte obiekty pod kątem sylwetki człowieka i pojazdu, zarówno przy detekcji ruchu jak i ochronie perymetrycznej typu VCA (linia wirtualna, obszar wtargnięcia, itp). Takie podejście pozwala na eliminację fałszywych alarmów (np. padający deszcz, chodzące zwierzęta, ruszające się drzewa, spadające liście, itp), podniesienie skuteczności całego systemu oraz szybkie odnalezienie interesujących zdarzeń alarmowych.

Warto przeczytać:

Optyczno-miedziana instalacja DVB-T2 i DVB-S/S2 w kompleksie hotelowym. Właściciel dużego kompleksu hotelowego złożył zamówienie na realizację instalacji sygnału telewizji naziemnej w nowym standardzie DVB-T2 i satelitarnej DVB-S/S2. Instalacja miała obejmować zasięgiem 5 obiektów. Instalacja telewizyjna miałaby dystrybuować sygnał w nowym standardzie DVB-T2 z lokalnego nadajnika oraz 15 programów satelitarnych FTA w postaci cyfrowego sygnału DVB-T. W tym celu wybrano rozwiązanie na sprzęcie marki TERRA...>>>więcej
TV FM OPTICALINPUT OUTPUTTEST -30 dB OUTPUT Optical receiver OD005P Slope dB Attenuation dB Optical input level Frequecy range 46 - 862 MHz\Optical input level(AGC range) ~6...0 dBm230V~ 50/60Hz 7W > 0 dBm -2...0 dBm -4...-2 dBm -6...-4 dBm -20...-6 dBm < -20 dBm Antena telewizyjna Dipol 44/21-48 Tri Digit DVB-T/T2 UHFA2670 Zasilacz UP413 12V/4.5A do urządzeń modułowych TerraR82533 Transmodulator 8xDVB-S/S2 (8PSK, QPSK) - 8xDVB-T (COFDM) TDX-481 FTA TERRAR81621 Wzmacniacz kanałowy PROFINO Revolution 6711 FM-DAB/VHF-2xUHF Johansson programowany cyfrowoR89062 Transmiter optyczny mo418 4D31 TERRA 1x6 dBm 1310 nmR82522 Rozgałęźnik TV trójdrożny R-3 SignalR60103 Odgałęźnik TV 8-krotny O-8 (5-1000MHz) SignalR6028 Gniazdo GAR-TVP8/RS5 podtynkowe nieprzelotoweR62120 Splitter optyczny so414 Terra 1x4R82527 Antena telewizyjno-radiowa DIPOL 7/5-12 DVB-T/T2 DABA0710 Zasilacz impulsowy PS202F 20V 2A system Digital SCRR71468 Antena satelitarna TRX-EL 110 FAMAVAL [grafit]A9659 Konwerter satelitarny QUATRO Inverto HOME ProA98257 Multiswitch SRM-522 (950...2150 MHz/290...2340 MHz) Terra z AGC - klasa A z pasywnym torem TV system Digital SCR/UnicableR80522 Węzeł optyczny FTTH OD-005P TERRAR81760 Węzeł optyczny FTTH OD-005P TERRAR81760 Węzeł optyczny FTTH OD-005P TERRAR81760 Węzeł optyczny FTTH OD-005P TERRAR81760
Schemat instalacji optyczno-miedzianej dla 5 obiektów hotelowych z dystrybucją sygnału DVB-T2 (4 multipleksów cyfrowych naziemnej telewizji oraz 8 multipleksów z transmodulatora tdx-480 R81621).
Antena telewizyjna DIPOL SMART HORIZON DVB-T2
Antena SMART HORIZON DVB/T2 z bajpasem do 100 km od nadajnika