Informator TV-SAT, CCTV, WLAN

Nr 15/2024 (08.04.2024)

301 Tb/s w standardowym światłowodzie.

Międzynarodowy zespół naukowców w którego skład wchodzili naukowcy z Uniwersytetu Aston w Birmingham, ustanowił nowy rekord prędkości transmisji danych wynoszący 301 terabitów na sekundę. Choć ich wynik jest znacznie mniej imponujący niż rekord pobity w 2022 roku przez zespół ze Szwecji oraz Danii - 1,84 Petabita na sekundę (Pbit/s), to warto zaznaczyć, iż Brytyjczycy przeprowadzili eksperyment na standardowych, wykorzystywanych na całym świecie kablach światłowodowych.
Prędkość przesyłu osiągnięta przez uczonych z Aston University wyniosła 301 terabitów na sekundę - 301 Tb/s
wystarcza na przesłanie 9 tys. filmów w jakości HD w sekundę.
Rekordowa prędkość została osiągnięta poprzez opracowanie nowego urządzenia wykorzystującego większą niż standardowa liczbę okien transmisji optycznej. Dane były wysyłane za pomocą światłowodu tak jak w domowym lub biurowym łączu internetowym, jednakże do transmisji użyto jednocześnie aż 4 pasm co nie było do tej pory spotykane w żadnym z rozwiązań: pasma C (1530 - 1565 nm) i L (1570 - 1610 nm) oraz E (1360-1460 nm) i S (1460 - 1530 nm).
W związku z ciągle rosnącym popytem konsumentów na szybsze łącza internetowe nowa technologia może być wykorzystana do zwiększania prędkości wykorzystując już istniejącą infrastrukturę kablową.

Konwersja sygnału HDMI-DVB-T w małych instalacjach RTV.

Modulatory cyfrowe to urządzenia, które wejściowy sygnał podany na złącze HDMI modulują w standardzie DVB-T COFDM lub DVB-C QAM. Źródłem sygnału mogą być między innymi: odtwarzacze multimedialne, rejestratory DVR, odtwarzacze Blu-ray, komputery PC czy dekodery STB. W ofercie firmy DIPOL pojawił się nowy cyfrowy modulator HDMI-DVB-T R86301 dedykowany do małych instalacji bazujących na kablach koncentrycznych. Modulator R86301 jest urządzeniem jednokanałowym do którego można podpiąć jedno źródło sygnału. Na wyjściu RF generowana jest jedna nośna w standardzie DVB-T COFDM. W przypadku potrzeby wykorzystania sygnału z większej liczby źródłem HDMI, urządzenia można łączyć kaskadowo.
Modulator Signal HDMI - 1xCOFDM (DVB-T)
W ofercie firmy Dipol dostępny jest nowy model modulatora: Signal R86301. Do jego cech wyróżniających zaliczyć można niezwykle kompaktowe wymiary (12 x 6 cm) oraz niską cenę. Modulator ten jest urządzeniem, które wejściowy sygnał w rozdzielczości Full HD (1920x1080-60p) podany na złącze HDMI moduluje w standardzie DVB-T COFDM.
Na poniższym schemacie przedstawiona została dystrybucja sygnału w jakości HD z dowolnego źródła HDMI oraz naziemnej telewizji DVB-T2 w kablu koncentrycznym z przykładowym zastosowaniem modulatora Signal R86301.
AAAsdWp1bWIAAAAeanVtZGMycGEAEQAQgAAAqgA4m3EDYzJwYQAAACxPanVtYgAAAEdqdW1kYzJtYQARABCAAACqADibcQN1cm46dXVpZDpmYTk5NGU2Yi00ZWE5LTQ3YzItYWZiMC0wNzA2MmMzOTU2OGEAAAABtWp1bWIAAAApanVtZGMyYXMAEQAQgAAAqgA4m3EDYzJwYS5hc3NlcnRpb25zAAAAANdqdW1iAAAAJmp1bWRjYm9yABEAEIAAAKoAOJtxA2MycGEuYWN0aW9ucwAAAACpY2JvcqFnYWN0aW9uc4GjZmFjdGlvbmtjMnBhLmVkaXRlZG1zb2Z0d2FyZUFnZW50bUFkb2JlIEZpcmVmbHlxZGlnaXRhbFNvdXJjZVR5cGV4U2h0dHA6Ly9jdi5pcHRjLm9yZy9uZXdzY29kZXMvZGlnaXRhbHNvdXJjZXR5cGUvY29tcG9zaXRlV2l0aFRyYWluZWRBbGdvcml0aG1pY01lZGlhAAAArWp1bWIAAAAoanVtZGNib3IAEQAQgAAAqgA4m3EDYzJwYS5oYXNoLmRhdGEAAAAAfWNib3KlamV4Y2x1c2lvbnOBomVzdGFydBkBsGZsZW5ndGgZO0hkbmFtZW5qdW1iZiBtYW5pZmVzdGNhbGdmc2hhMjU2ZGhhc2hYIDXuOVoQORJv62uret/bAn+ksl4z3pGgm1brx7y4sagTY3BhZEkAAAAAAAAAAAAAAAILanVtYgAAACRqdW1kYzJjbAARABCAAACqADibcQNjMnBhLmNsYWltAAAAAd9jYm9yqGhkYzp0aXRsZW9HZW5lcmF0ZWQgSW1hZ2VpZGM6Zm9ybWF0bWltYWdlL3N2Zyt4bWxqaW5zdGFuY2VJRHgseG1wOmlpZDozMDAyZjNlOS02ZWI4LTRjNTgtOTJjMS05ODgyODE4MzkxYjlvY2xhaW1fZ2VuZXJhdG9yeDZBZG9iZV9JbGx1c3RyYXRvci8yOC4zIGFkb2JlX2MycGEvMC43LjYgYzJwYS1ycy8wLjI1LjJ0Y2xhaW1fZ2VuZXJhdG9yX2luZm+Bv2RuYW1lcUFkb2JlIElsbHVzdHJhdG9yZ3ZlcnNpb25kMjguM/9pc2lnbmF0dXJleBlzZWxmI2p1bWJmPWMycGEuc2lnbmF0dXJlamFzc2VydGlvbnOComN1cmx4J3NlbGYjanVtYmY9YzJwYS5hc3NlcnRpb25zL2MycGEuYWN0aW9uc2RoYXNoWCBKacG9/6jeQTB4viTtzPgxOsHRZJU0VnGgDWsGszfUr6JjdXJseClzZWxmI2p1bWJmPWMycGEuYXNzZXJ0aW9ucy9jMnBhLmhhc2guZGF0YWRoYXNoWCDo0IMPnBWe3waBzud9bh8qUTYDlXTXDXzS7ye/kuUXyGNhbGdmc2hhMjU2AAAoQGp1bWIAAAAoanVtZGMyY3MAEQAQgAAAqgA4m3EDYzJwYS5zaWduYXR1cmUAAAAoEGNib3LShFkMwqIBOCQYIYJZBhAwggYMMIID9KADAgECAhB/8nQf0cbeQ7WUeo5lcJ6eMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMHUxCzAJBgNVBAYTAlVTMSMwIQYDVQQKExpBZG9iZSBTeXN0ZW1zIEluY29ycG9yYXRlZDEdMBsGA1UECxMUQWRvYmUgVHJ1c3QgU2VydmljZXMxIjAgBgNVBAMTGUFkb2JlIFByb2R1Y3QgU2VydmljZXMgRzMwHhcNMjQwMTExMDAwMDAwWhcNMjUwMTEwMjM1OTU5WjB/MREwDwYDVQQDDAhjYWktcHJvZDETMBEGA1UECgwKQWRvYmUgSW5jLjERMA8GA1UEBwwIU2FuIEpvc2UxEzARBgNVBAgMCkNhbGlmb3JuaWExCzAJBgNVBAYTAlVTMSAwHgYJKoZIhvcNAQkBFhFjYWktb3BzQGFkb2JlLmNvbTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAO/TAKd9hj2WQcOzKStMbsViWdgcFzK5qW4Pm71QuPO/4WxNY4uDw2GvP1FPEj0R4Fu7dabt/i+o+xBh/GQSnTAhroNWYQ5mFsB5F9uHJtZD8Pha+9yTiYRlH5BmZOkifsdfrWBu0wUeUlTGRgFy0igC31MEAVvP13kiDZYbRuwff1vr/xRJecgiTgUHp20FFPXF4TBIO3A53VgGldc0EmZFYdc0llnzmh/a0FN6yD+Qy9Os4knFgNn3tTjXrBy9tWiaV56z41dRjf9kHjEf42xmKWzubVsva/aFKceIuipl5QqSVsdSZPhmmOtkJ224ixabmPY89cqvscpS4JtlJcECAwEABaOCAYwwggGIMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwDgYDVR0PAQH/BAQDAgeAMB4GA1UdJQQXMBUGCSqGSIb3LwEBDAYIKwYBBQUHAwQwgY4GA1UdIASBhjCBgzCBgAYJKoZIhvcvAQIDMHMwcQYIKwYBBQUHAgIwZQxjWW91IGFyZSBub3QgcGVybWl0dGVkIHRvIHVzZSB0aGlzIExpY2Vuc2UgQ2VydGlmaWNhdGUgZXhjZXB0IGFzIHBlcm1pdHRlZCBieSB0aGUgbGljZW5zZSBhZ3JlZW1lbnQuMF0GA1UdHwRWMFQwUqBQoE6GTGh0dHA6Ly9wa2ktY3JsLnN5bWF1dGguY29tL2NhXzdhNWMzYTBjNzMxMTc0MDZhZGQxOTMxMmJjMWJjMjNmL0xhdGVzdENSTC5jcmwwNwYIKwYBBQUHAQEEKzApMCcGCCsGAQUFBzABhhtodHRwOi8vcGtpLW9jc3Auc3ltYXV0aC5jb20wHwYDVR0jBBgwFoAUVyl6Mk3M/uQ1TsAfJHPOc1Or32owDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBACFj1fzbYu+jD34qVJ2QAj/3laxL+fVjmx7lgmR49QcvGxpuVJo04D0GJV8k4/FxP4mNu6YYKx4NKYg7Fg87ubPAekypGjJlL4LZPlILpMm233bQQuir7RoMuNHDuA5BFKDw4rQ8U9YoG0KnSqIAKFSqgxFapxfghUEM7WxnGYRSPVyk7AkMH/YcOy4SQqOowDQSAATckLUsFiKT3khCYT1YFi8inqYEMSTKi+rIGGcRqvaQkkJ9oEvKWn8kBSwcmcBAQ/w8crUWWS+m92V6hfn2WbBPX7AcaXFhYr/KRb4AUDrQs5Um3xvKO24ATyV5u5gAPI97d4QxHhMdBsfAf/WvPac03m1law90hHtLmZfRG1QvvheBKLESRXWMM7j9YiTtXeSN1cRmvRa1avxWARjkb7w2k8Gp3YswsGnuN6MwiPe0DxFLUvoyc7c9ZGqR3AbCwIey8ZxPNq5ZqtaOL33RbEFM+xxKTpDxZMiqIcj059RSKuJZCSl94wQOjWv7MclGaPbr7OAgPtAHjXE15XcroEVBfprKXWzC4iHbooHQy7viyd1HMb7y0xN9++MGg71A9b8611bJiawsZPQpyP0RpoiDUmaA21EHCj1/z15glJjB6dD4Z12mp2cEiOTrdD4reAJ2WlOz760kJnsNf3Kd2ZiXH3geBRkU9w2Ka6fpWQalMIIGoTCCBImgAwIBAgIQDKi2VHuJ5tIGiXXNi5uJ4jANBgkqhkiG9w0BAQsFADBsMQswCQYDVQQGEwJVUzEjMCEGA1UEChMaQWRvYmUgU3lzdGVtcyBJbmNvcnBvcmF0ZWQxHTAbBgNVBAsTFEFkb2JlIFRydXN0IFNlcnZpY2VzMRkwFwYDVQQDExBBZG9iZSBSb290IENBIEcyMB4XDTE2MTEyOTAwMDAwMFoXDTQxMTEyODIzNTk1OVowdTELMAkGA1UEBhMCVVMxIzAhBgNVBAoTGkFkb2JlIFN5c3RlbXMgSW5jb3Jwb3JhdGVkMR0wGwYDVQQLExRBZG9iZSBUcnVzdCBTZXJ2aWNlczEiMCAGA1UEAxMZQWRvYmUgUHJvZHVjdCBTZXJ2aWNlcyBHMzCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBALcfLr29CbNcSGz+DIOubAHqUXglpIA+iaexsohk2vaJdoH5+R3zlfx4mI2Yjs/k7hxVPg1zWnfOsRKoFXhlTJbyBxnvxB3CgcbxA13ZU1wecyBJH5dP0hp+yer01/DDcm30oveXkA1DmfX4wmqvjwRY0uWX3jZs4v8kfjLANIyiqFmq0kQhRRQaVBUFnwIC8lzssTp10DkLnY8TY+lrtF9CAdd/iB9dVnCnFhFlzOI+I4eoS8tvQndxKFRt6MXFXpzBfxDIA9rV48eDVG0zQdf4PfjEejcOTIaeZP4N2rTRMQMYbboAvk90g0oUhCX7NqrookVB7V90YTnCtbNTiYE+bNrPcRsuf7sVaXACGitiogyV1t8cTfJ1z5pNTUlbv5sbX2qa+E70iW4a1O1AN6oUGPZ+Dp9rGx9V9U8Puy03pPCggOWQ4IThET4iKfybfPd6qL9WxOayZGoHFYNFqo4fPTYQmgQPFckbd6L5RsginTVdlC925+b3RbE5O6qpqfZmpM9f0rlV2MSH+i+vvEVzmrV1mj5JrnLixNUzznj+0tTeSU6BQrPNJdg9hLcaEFxgkePCv3E1Eec1f30PoXSDs6KNJxZ++2PGHXdpO/8fQRO/KZqHjJ8OlV2H1wrlhII+qe46Wy6MUDKFjAlc5YO9llTYSRZUsOGg/H3Ons3hAgMBAAGjggE0MIIBMDASBgNVHRMBAf8ECDAGAQH/AgEAMDUGA1UdHwQuMCwwKqAooCaGJGh0dHA6Ly9jcmwuYWRvYmUuY29tL2Fkb2Jlcm9vdGcyLmNybDAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwFAYDVR0lBA0wCwYJKoZIhvcvAQEHMFcGA1UdIARQME4wTAYJKoZIhvcvAQIDMD8wPQYIKwYBBQUHAgEWMWh0dHBzOi8vd3d3LmFkb2JlLmNvbS9taXNjL3BraS9wcm9kX3N2Y2VfY3BzLmh0bWwwJAYDVR0RBB0wG6QZMBcxFTATBgNVBAMTDFNZTUMtNDA5Ni0zMzAdBgNVHQ4EFgQUVyl6Mk3M/uQ1TsAfJHPOc1Or32owHwYDVR0jBBgwFoAUphzhbVQkTKiPSHK/bqmM1eTsMdQwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAHHO5QeMptwt3MjgO2VeAJKBleuVICSvn2k4Xcl88bjapU0AZTslwRhcnr5Zt9wbBjtZgyX6M7si8k9vuyFcVhb1ucmDFfuUtTXgoTFyGZws1jV57oiEEnZjw/NkxFQpJ3kKRRE+DQ8EsaPP8pH8Oh8fH4bis9MI4Y5FjF5it3TWVyLmFXG8pxy8iTswPr1lN7B9k9Iz7RaexTd/RmZ3uGBtGlTJZx4bR4cWl1Qor9kVaEeMNULbyh0Kc3zzm0edwpe+Ii0rRlRSj8Ai2EUqWEReyer1Uv18VuC87zdm+lRCjnLyZjdy4acRUZd2GM1vncJ8LW7h1uliZZo332y5tTMSxRpRveWgs99V/MM6mDbL2/fuQF3L/C5evbS15jtTrbGP98CCzVBKeFS2UxN8Kpt5/ITJwpWYoismQkuy+BNJgpW8fgUUjB93laOo4L3uNf3ytxUDOEAjSJKRrOxY4y8vqbQvicslqnH7zkaxVfxjoAeYQ/huYISXCKXooA/5R7AkWLDmubBXakRIcCFi5klrTcHy2XSd3ZAnO8kaZt4GpeqkX05GKcUzccSsrym5GiQ6MUfb7Vqwt4ja0HfVb8Qt017bs6B26rpnqoHAKnn1hfburJ0OEPRZF83riQKzbkrzyIYAY1bYIB9MNL5v5ZgkGIgv2NdhngsX4GJS9927omZzaWdUc3ShaXRzdFRva2Vuc4GhY3ZhbFkONjCCDjIwAwIBADCCDikGCSqGSIb3DQEHAqCCDhowgg4WAgEDMQ8wDQYJYIZIAWUDBAIBBQAwgYMGCyqGSIb3DQEJEAEEoHQEcjBwAgEBBglghkgBhv1sBwEwMTANBglghkgBZQMEAgEFAAQgtLpwV4KANqS1n2G0soYlRAlG4AJ130C8TH2fBWk4pBQCEQCMBtsBKHFoOMHv6R4zVvzwGA8yMDI0MDMyNzEwNDkyMVoCCQD+Osz1Q2EgKKCCC70wggUHMIIC76ADAgECAhAFHp6R1x6RCrvkPVzt0N3ZMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMGMxCzAJBgNVBAYTAlVTMRcwFQYDVQQKEw5EaWdpQ2VydCwgSW5jLjE7MDkGA1UEAxMyRGlnaUNlcnQgVHJ1c3RlZCBHNCBSU0E0MDk2IFNIQTI1NiBUaW1lU3RhbXBpbmcgQ0EwHhcNMjMwOTA4MDAwMDAwWhcNMzQxMjA3MjM1OTU5WjBYMQswCQYDVQQGEwJVUzEXMBUGA1UEChMORGlnaUNlcnQsIEluYy4xMDAuBgNVBAMTJ0RpZ2lDZXJ0IEFkb2JlIEFBVEwgVGltZXN0YW1wIFJlc3BvbmRlcjBZMBMGByqGSM49AgEGCCqGSM49AwEHA0IABE0srlH5A/+15/MFl1asNh8Q8TubOsEVfu0qlJrF0smjtwL1IeHZ/AB7J59u1Trpho1BDN85lfTY30rNBsfT+myjggGLMIIBhzAOBgNVHQ8BAf8EBAMCB4AwDAYDVR0TAQH/BAIwADAWBgNVHSUBAf8EDDAKBggrBgEFBQcDCDAgBgNVHSAEGTAXMAgGBmeBDAEEAjALBglghkgBhv1sBwEwHwYDVR0jBBgwFoAUuhbZbU2FL3MpdpovdYxqII+eyG8wHQYDVR0OBBYEFLA1qlbDIamLztO4vIsWJVed7zThMFoGA1UdHwRTMFEwT6BNoEuGSWh0dHA6Ly9jcmwzLmRpZ2ljZXJ0LmNvbS9EaWdpQ2VydFRydXN0ZWRHNFJTQTQwOTZTSEEyNTZUaW1lU3RhbXBpbmdDQS5jcmwwgZAGCCsGAQUFBwEBBIGDMIGAMCQGCCsGAQUFBzABhhhodHRwOi8vb2NzcC5kaWdpY2VydC5jb20wWAYIKwYBBQUHMAKGTGh0dHA6Ly9jYWNlcnRzLmRpZ2ljZXJ0LmNvbS9EaWdpQ2VydFRydXN0ZWRHNFJTQTQwOTZTSEEyNTZUaW1lU3RhbXBpbmdDQS5jcnQwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAHgrjELHhBCEWJSCyRX7lsL0C9LJgbX1ryVYySNRxHkMR2LqC7PQZRJgDNR+kJop8P5v2Bzp/jMrzw4U4pY6rYv3I8HpFlJa4uBwUTIUgHWpi8Xxd1JEEX94POODi7HySekX60A055BozFb7GGVaxb0LreQTRXnkr6ggPNUPX9Gh+2ScOxlTdQQLgZbkdYvxo3Ap6cy9riZijRxOZqiOyWSxMUhgKxeKzwrFW6Xbe0awNhOUXZzIxc4ixpKzWSItpPJ30ZiBQn49U3ADYTnshbN9ZkTA1pHf/Nov2ZUvvddkZ8UYvwo9vBvLTDvnmABnRMBKaXYAs3ZCvw9CkDPOWTeUJMFRAtmUx52ohaA3nD8bCJ6UfpQ2pFfOdShwpb6GKv0g+BgcdIG2LHPJ0Ufmr+XmpgZgq/HIge0hjcCADpjDgq2z4B0L4xtAA1M8MrUx02hxb7104nFKqMuv5zJTQl3sgwqXUyP+9zHQP9y/Z5Fx/AQWrOXCW56dV7P4cFBJl8zHqinlhkOStZ1m22+9Hlq+eC0hJ2lkF1LuzRdJJb/51LXoPKRnopFDng6XpoD7eG6w4YpAx9+P00JuUoBsYSrdsuFiyWyQQGBAnjI69ggbSLcW+hJytuinaxawVlItJkS2eV5Z4XsxPg7f82uRkdtN0hTHeI93CN3OWeRebnK7MIIGrjCCBJagAwIBAgIQBzY3tyRUfNhHrP0oZipeWzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBiMQswCQYDVQQGEwJVUzEVMBMGA1UEChMMRGlnaUNlcnQgSW5jMRkwFwYDVQQLExB3d3cuZGlnaWNlcnQuY29tMSEwHwYDVQQDExhEaWdpQ2VydCBUcnVzdGVkIFJvb3QgRzQwHhcNMjIwMzIzMDAwMDAwWhcNMzcwMzIyMjM1OTU5WjBjMQswCQYDVQQGEwJVUzEXMBUGA1UEChMORGlnaUNlcnQsIEluYy4xOzA5BgNVBAMTMkRpZ2lDZXJ0IFRydXN0ZWQgRzQgUlNBNDA5NiBTSEEyNTYgVGltZVN0YW1waW5nIENBMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAxoY1BkmzwT1ySVFVxyUDxPKRN6mXUaHW0oPRnkyibaCwzIP5WvYRoUQVQl+kiPNo+n3znIkLf50fng8zH1ATCyZzlm34V6gCff1DtITaEfFzsbPuK4CEiiIY3+vaPcQXf6sZKz5C3GeO6lE98NZW1OcoLevTsbV15x8GZY2UKdPZ7Gnf2ZCHRgB720RBidx8ald68Dd5n12sy+iEZLRS8nZH92GDGd1ftFQLIWhuNyG7QKxfst5Kfc71ORJn7w6lY2zkpsUdzTYNXNXmG6jBZHRAp8ByxbpOH7G1WE15/tePc5OsLDnipUjW8LAxE6lXKZYnLvWHpo9OdhVVJnCYJn+gGkcgQ+NDY4B7dW4nJZCYOjgRs/b2nuY7W+yB3iIU2YIqx5K/oN7jPqJz+ucfWmyU8lKVEStYdEAoq3NDzt9KoRxrOMUp88qqlnNCaJ+2RrOdOqPVA+C/8KI8ykLcGEh/FDTP0kyr75s9/g64ZCr6dSgkQe1CvwWcZklSUPRR8zZJTYsg0ixXNXkrqPNFYLwjjVj33GHek/45wPmyMKVM1+mYSlg+0wOI/rOP015LdhJRk8mMDDtbiiKowSYI+RQQEgN9XyO7ZONj4KbhPvbCdLI/Hgl27KtdRnXiYKNYCQEoAA6EVO7O6V3IXjASvUaetdN2udIOa5kM0jO0zbECAwEAAaOCAV0wggFZMBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8CAQAwHQYDVR0OBBYEFLoW2W1NhS9zKXaaL3WMaiCPnshvMB8GA1UdIwQYMBaAFOzX44LScV1kTN8uZz/nupiuHA9PMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBhjATBgNVHSUEDDAKBggrBgEFBQcDCDB3BggrBgEFBQcBAQRrMGkwJAYIKwYBBQUHMAGGGGh0dHA6Ly9vY3NwLmRpZ2ljZXJ0LmNvbTBBBggrBgEFBQcwAoY1aHR0cDovL2NhY2VydHMuZGlnaWNlcnQuY29tL0RpZ2lDZXJ0VHJ1c3RlZFJvb3RHNC5jcnQwQwYDVR0fBDwwOjA4oDagNIYyaHR0cDovL2NybDMuZGlnaWNlcnQuY29tL0RpZ2lDZXJ0VHJ1c3RlZFJvb3RHNC5jcmwwIAYDVR0gBBkwFzAIBgZngQwBBAIwCwYJYIZIAYb9bAcBMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQB9WY7Ak7ZvmKlEIgF+ZtbYIULhsBguEE0TzzBTzr8Y+8dQXeJLKftwig2qKWn8acHPHQfpPmDI2AvlXFvXbYf6hCAlNDFnzbYSlm/EUExiHQwIgqgWvalWzxVzjQEiJc6VaT9Hd/tydBTX/6tPiix6q4XNQ1/tYLaqT5Fmniye4Iqs5f2MvGQmh2ySvZ180HAKfO+ovHVPulr3qRCyXen/KFSJ8NWKcXZl2szwcqMj+sAngkSumScbqyQeJsG33irr9p6xeZmBo1aGqwpFyd/EjaDnmPv7pp1yr8THwcFqcdnGE4AJxLafzYeHJLtPo0m5d2aR8XKc6UsCUqc3fpNTrDsdCEkPlM05et3/JWOZJyw9P2un8WbDQc1PtkCbISFA0LcTJM3cHXg65J6t5TRxktcma+Q4c6umAU+9Pzt4rUyt+8SVe+0KXzM5h0F4ejjpnOHdI/0dKNPH+ejxmF/7K9h+8kaddSweJywm228Vex4Ziza4k9Tm8heZWcpw8De/mADfIBZPJ/tgZxahZrrdVcA6KYawmKAr7ZVBtzrVFZgxtGIJDwq9gdkT/r+k0fNX2bwE+oLeMt8EifAAzV3C+dAjfwAL5HYCJtnwZXZCpimHCUcr5n8apIUP/JiW9lVUKx+A+sDyDivl1vupL0QVSucTDh3bNzgaoSv27dZ8/DGCAbcwggGzAgEBMHcwYzELMAkGA1UEBhMCVVMxFzAVBgNVBAoTDkRpZ2lDZXJ0LCBJbmMuMTswOQYDVQQDEzJEaWdpQ2VydCBUcnVzdGVkIEc0IFJTQTQwOTYgU0hBMjU2IFRpbWVTdGFtcGluZyBDQQIQBR6ekdcekQq75D1c7dDd2TANBglghkgBZQMEAgEFAKCB0TAaBgkqhkiG9w0BCQMxDQYLKoZIhvcNAQkQAQQwHAYJKoZIhvcNAQkFMQ8XDTI0MDMyNzEwNDkyMVowKwYLKoZIhvcNAQkQAgwxHDAaMBgwFgQU2Rq5M/4XremCHqYT9aQ6cU4+fn0wLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIELxonLeBJHk8EvuRMfva2TqaACH8PuMZ1/fyYCOpickMDcGCyqGSIb3DQEJEAIvMSgwJjAkMCIEIILa8ZSVezaEAkWP1ScAaf5ixxRW+p4Lhqv4J+hTICfZMAoGCCqGSM49BAMCBEYwRAIgOabznS+j5GIzhEk019JScitiEG9ifu/ShB7XZE5OXm4CIGIfd81xRuYJaL4kW7Zdu8Vyf3eZ216IcaIMRinCorHvY3BhZFkL5AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA9lkBABLavfOc0QUsModDPSYNFhdVAPFIMaIDSAMgIUZvk9cDNbWIguA0/NImt/Pv/8aZS0/2NP8clTCcnmeKUmzCG2hq/231bOqI/F/p1pF61hQWV00T/qaFo6Jx5ZCxcc9SeZdrYIa6PRrdozKbPLyxpEgIsuA7MXNwgFE0WHS0kKXsVATKIU20M2u3JaHq1omvWtP/KqQd47q1gV39YwH3TnC2zAKAilmgJqqX1YuG50h/HmZowrxmHlwvmRu9YKTiKc8xCEqoLKB8Y4BPaRP0d69nlxZTlYy/rjBp5amS7r6x+VOLfCkeL+QPKN162OfDb8h2dFd4FzTkTaka9MHsm4w= C H 2 1 now streaming now streaming Antena telewizyjna DIPOL SMART HORIZON DVB-T2A2230 Modulator Signal HDMI - 1xCOFDM (DVB-T)R86301 Rozgałęźnik TV dwudrożny R-2 SignalR60102 Rozgałęźnik TV trójdrożny R-3 SignalR60103 Odgałęźnik TV 1-krotny FAC-1-10 dB (5-1000MHz)R602110 Odgałęźnik TV 1-krotny FAC-1-6 dB (5-1000MHz)R602106 Odgałęźnik TV 1-krotny FAC-1-6 dB (5-1000MHz)R602106 Odgałęźnik TV 1-krotny FAC-1-10 dB (5-1000MHz)R602110 Odgałęźnik TV 1-krotny FAC-1-6 dB (5-1000MHz)R602106 Odgałęźnik TV 1-krotny FAC-1-6 dB (5-1000MHz)R602106 Odgałęźnik TV 1-krotny FAC-1-10 dB (5-1000MHz)R602110 Odgałęźnik TV 1-krotny FAC-1-6 dB (5-1000MHz)R602106 Odgałęźnik TV 1-krotny FAC-1-6 dB (5-1000MHz)R602106

Pomiary w instalacjach światłowodowych. Część 2.2 – pomiar metodą transmisyjną – więcej o metodach ustanawiania referencji.

W poprzednim numerze Informatora opisana została idea i metodyka postępowania w przypadku pomiaru tłumienia linii światłowodowej metodą transmisyjną. Wskazano również istotę ustanawiania mocy referencyjnej i opisano metody: 1, 2 lub 3 patchcordów pozwalające na zmniejszenie ogólnej niepewności pomiaru.
W związku z tym, że do podłączenia źródła światła oraz miernika mocy optycznej do mierzonej linii konieczne jest użycie dwóch patchcordów, najbardziej intuicyjną metodą ustanawiania mocy referencyjnej (kalibracji układu pomiarowego) jest ta wykorzystująca 2 patchcordy pomiarowe (nazywane inaczej patchcordami referencyjnymi, testowymi lub TRC – z angielskiego Test Reference Cords). Okazuje się jednak, że metodą najdokładniejszą jest metoda kalibracji z użyciem 1 patchcordu i to ona zalecana jest jako najwłaściwsza przez normy pomiarowe: ISO/IEC 14763-3 oraz PN-EN 61280-4-2, normy zakładowe stosowane przez dużych operatorów, jak również instrukcje producentów systemów okablowania strukturalnego.
Na poniższym rysunku przedstawiono zakres pomiaru dla każdej z trzech metod ustawiania mocy referencyjnej. Okazuje się, że metoda 1 patchcordu pozwala w istocie na pomiar całej mierzonej linii: od jej początku do końca z uwzględnieniem złącza początkowego i końcowego. Metoda 2 patchcordów pomniejsza zakres pomiaru o tłumienie jednego złącza (jest to związane z tym, że tłumienie 1 złącza wzięte jest pod uwagę w procesie referencji – patrz poprzedni Informator), natomiast wynik pomiaru wykorzystującego referencję metodą 3 patchcordów, pomija tłumienie 2 złączy. Warto zaznaczyć tutaj, że poniższy rysunek, choć ogólnie przyjęty przez normy, zawiera pewne uproszczenie, ponieważ tłumienie złącza (lub złączy) podczas ustanawiania referencji (czyli połączenie dwóch wtyków referencyjnych) nie jest takie samo jak tłumienie złącza (lub złączy) w mierzonej linii (czyli połączenie wtyku referencyjnego ze standardowymi).
Pomiar metodą transmisyjną, gdy w procesie ustanawiania referencji (kalibracji układu pomiarowego) wykorzystano 1 patchcord. Zielone znaczniki oznaczają zakres mierzonego tłumienia - od złącza początkowego do złącza końcowego z uwzględnieniem tych złączy. Metoda kalibracji z użyciem 1 patchcordu jest więc najlepszą metodą ustanawiania mocy referencyjnej.
Pomiar metodą transmisyjną, gdy w procesie ustanawiania referencji (kalibracji układu pomiarowego) wykorzystano 2 patchcordy. Zielone znaczniki oznaczają zakres mierzonego tłumienia - od złącza początkowego do złącza końcowego - bez jednego ze złączy. Wiąże się to z uwzględnieniem tłumienia 1 złącza w procesie kalibracji układu pomiarowego. Jest to więc metoda mniej dokładna od metody 1 patchcordu.
Pomiar metodą transmisyjną, gdy w procesie ustanawiania referencji (kalibracji układu pomiarowego) wykorzystano 3 patchcordy. Zielone znaczniki oznaczają zakres mierzonego tłumienia - od złącza początkowego do złącza końcowego - bez obu złączy. Wiąże się to z uwzględnieniem tłumienia 2 złączy w procesie kalibracji układu pomiarowego.
W tym miejscu warto dwa słowa poświęcić samym patchcordom referencyjnym. Wedle zaleceń ww. norm stosować należy "najwyższej jakości" patchcordy, dla których tłumienie złącza nie przekracza 0,2 dB (spotkać można również wartość 0,15 dB). Bierze się to z tego, że podczas pomiaru, złącza początkowe i końcowe mierzonej linii zawierają w sobie wtyki ww. patchcordów referencyjnych (połączenie złącze referencyjne – złącze standardowe). W związku z tym złącza patchcordowe powinny nakładać na pomiar jak najmniejszą niepewność pomiaru. W rzeczywistości, podczas eksploatacji linii, wtyki te zostaną zastąpione wtykami standardowych patchcordów – np. przy podłączaniu sprzętu aktywnego, czy crossowaniu przełącznic. Wobec tego, im mniejsze i bardziej przewidywalne/powtarzalne tłumienie złączy referencyjnych, tym dokładniejszy jest pomiar.
Producenci urządzeń pomiarowych przeznaczonych do certyfikacji sieci oferują tego typu „specjalne” patchcordy w cenie kilkudziesięciokrotnie przekraczającej ceny ogólnie dostępnych patchcordów. Patchcordy te, oprócz dobrych parametrów transmisyjnych posiadają z reguły fizyczne właściwości (np. wzmocnioną konstrukcję) pozwalające na stosowanie ich przez dłuższy czas z mniejszym ryzykiem pogorszenia się ich parametrów. O ile w przypadku certyfikacji sieci, stosowanie tego typu patchcordów ma sens, a nawet bywa koniecznością (zestawy pomiarowe mogą nie akceptować patchcordów innych niż zalecane przez producenta), o tyle pomiary tłumienia linii bez certyfikacji mogą uwzględniać stosowanie patchcordów standardowych, tj. nie opisanych jako TRC. Ważne, aby patchcordy takie były wyprodukowane w klasie min. B, zgodną z normą PN-EN 61300-3-34. Oznacza to średnie tłumienie złączy nie większe niż 0,12 dB, a maksymalne nie większe niż 0,25 dB. Ostatecznie więc niepewność pomiaru związana z zastosowaniem takiego złącza nie będzie znacząco większa niż w przypadku prawdziwego złącza referencyjnego. Z pewnością jednak patchcordy te należy okresowo wymieniać na nowe oraz regularnie czyścić. Długość patchcordu pomiarowego powinna wynosić nie mniej niż 2 m. Stosowanie krótszych patchcordów wiąże się z ryzykiem wystąpienia błędu podczas ustanawiania referencyjnej wartości mocy – może ona być nieco wyższa niż powinna, a to zaowocuje przekłamaniem ostatecznego wyniku pomiaru na niekorzyść osoby mierzącej.
Patchcord jednomodowy PC-1372-2 SC/UPC - LC/UPC, simplex, G.657.A2, LSZH, 2m
Klasy tłumienia złączy wg. IEC 61300-3-34
Klasa (Grade) Tłumienie [dB]
A < 0,07 średnie < 0,15 max.
B < 0,12 średnie < 0,25 max.
C < 0,25 średnie < 0,50 max.
D < 0,50 średnie < 1,00 max.Patchcordy ULTIMODE produkowane są w klasie tłumienia B zgodnej z IEC 61300-3-34 i mogą być stosowane jako patchcordy pomiarowe podczas pomiarów metodą transmisyjną.
Wracając do 3 metod ustanawiania mocy referencyjnej, wiemy już, że metoda 1 patchcordu jest tą najlepszą, ponieważ pozostałe metody zwiększają niepewność pomiaru poprzez zmniejszenie mocy odniesienia w związku z zawarciem w niej tłumienia jednego lub dwóch połączeń referencyjnych. Metodę dwóch patchcordów stosować należy w sytuacji, gdy złącze miernika mocy optycznej nie jest zgodne ze złączem w przełącznicy (np. gdy miernik wyposażony jest w złącze SC, a przełącznica w adaptery LC). Wówczas metoda 1 patchcordu jest niemożliwa do przeprowadzenia i konieczne jest zastosowanie dwóch patchcordów pomiarowych (np. SC-LC) i adaptera centrującego (np. LC-LC). Metoda 3 patchcordów przewidziana jest dla sytuacji, gdy mierzona linia zakończona jest wtykami. Ponieważ jednak metoda ta wyłącza z pomiaru tłumienie złącza początkowego i końcowego (patrz powyższy rysunek), jej stosowanie ma sens tylko wtedy, gdy tłumienie to stanowi nieistotną część tłumienia całej linii.
W kolejnym Informatorze przedstawione zostaną informacje na temat interpretacji wyników pomiarów uzyskiwanych metodą transmisyjną.

Jak ograniczyć uprawnienia do podglądu obrazu „na żywo” w rejestratorach Sunell?

W systemach monitoringu można stworzyć wiele kont użytkowników i przydzielić im różnorakie uprawnienia. Między innymi można określonym użytkownikom zezwolić na podgląd tylko z części kamer. Co w przypadku, gdy użytkownik się wyloguje? Rejestratory Sunell pozwalają na określenie, które kamery można podglądać bez logowania się. Funkcja jest przydatna, gdy włączona jest funkcja automatycznego wylogowania się po określonym czasie, a nadzór nad kamerami ma być ciągły. Podobnie w przypadku, gdy rejestrator z powodu braku zasilania zrestartuje się. Kolejne uruchomienie rejestratora, pomimo braku logowania może uruchomić podgląd z kamer.
Funkcję można skonfigurować przez interfejs lokalny lub przeglądarkę internetową w zakładce System → Konta→ Ustawienia.
Sposób konfiguracji dostępu do kanałów po wylogowaniu.
Dostępne kanały oznaczone są niebieskim tłem, po ich odznaczeniu nie będzie możliwości podglądu obrazu.

Przejście pojedyncze, dwustronnie kontrolowane z wykorzystaniem ekonomicznego kontrolera Hikvision DS-K2801.

Na poniższym schemacie przedstawiono pojedyncze przejście, dwustronnie kontrolowane z wykorzystaniem ekonomicznego kontrolera DS-K2801 G75021. Na wejściu i wyjściu zostały zamontowane czytniki wyposażone również w klawiaturę DS-K1107AMK G75662 które pracują w standardzie Mifare (13,56 MHz). Czytniki zostały podłączone do kontrolera DS-K2801 za pomocą magistrali komunikacyjnej Wiegand. Taki zestaw pozwala na autoryzację użytkownika na wejściu i wyjściu z wykorzystaniem karty, karty i pinu oraz karty lub pinu. Dodatkowo w kontrolerze można ustawić autoryzację polegającą na wpisaniu numeru karty. Do kontrolera poprzez awaryjny przycisk wyjścia K7PEB został podłączony elektrozaczep rewersyjny XS12R G74232. Po wyzwoleniu przycisku wyjścia obwód łączący kontroler z elektrozaczepem zostaje przerwany, co powoduje otwarcie drzwi. Na drzwiach zamontowany został kontaktron B-3A G3522, który przekazuje do kontrolera informacje o statusie drzwi. Podczas procesu konfiguracji instalator nadaje uprawnienia użytkownikom, takie jak sposób autoryzacji (np. karta, pin), uprawnienia dostępu, harmonogram itp. dzięki czemu użytkownicy mogą poruszać się po budynku według przydzielonych im uprawnień. W kontrolerze przechowywana jest również historia zdarzeń.

Rodzaje i oznaczenia skrętki komputerowej.

O sposobie opisu skrętki komputerowej mówi norma ISO/IEC 11801:2002. Zgodnie z zawartymi w niej informacjami opis kabla powinien przyjmować składnię xx/yyTP, gdzie yy-opisuje pojedynczą parę żył w kablu, natomiast oznaczenie xx odnosi się do całości kabla.

Przyjmowane przez xx i yy oznaczenia to:
 • U – nieekranowane (ang. unshielded)
 • F – ekranowane folią (ang. foiled)
 • S – ekranowane siatką (ang. shielded)
 • SF – ekranowane folią i siatką
Spotykane skrętki komputerowe
 • U/UTP – skrętka nieekranowana
 • F/UTP – skrętka foliowana
 • U/FTP – skrętka z każdą parą w osobnym ekranie z folii
 • F/FTP – skrętka z każdą parą w osobnym ekranie z folii dodatkowo w ekranie z folii
 • SF/UTP – skrętka ekranowana folią i siatką
 • S/FTP – skrętka z każdą parą foliowaną dodatkowo w ekranie z siatki
 • SF/FTP – skrętka z każdą parą foliowaną dodatkowo w ekranie z folii i siatki
Klasy skrętki wg europejskiej normy EN 50173 oraz normy TIA/EIA 568A:
Standard TIA/EIA 568A ISO 11801  EN50173 Rodzaj złącza Zastosowanie Pasmo
kat. 1 Klasa A    Realizacja usług telefonicznych do 100 kHz
kat. 2 Klasa B   Okablowanie dla aplikacji głosowych
i usług terminalowych
do 1 MHz
kat. 3 Klasa C RJ11
RJ12
RJ45
Protokoły ze średnią
szybkością bitową, Ethernet 10Base-T
do 16 MHz
kat. 4 brak RJ45 Protokoły ze średnią szybkością bitową, Ethernet do 16 Mbit/s do 20 MHz
kat. 5/5e Klasa D RJ45 Protokoły z dużą szybkością bitową np. FastEthernet 100Base-TX, GigabitEthernet 1000Base-T do 100 MHz
kat.6 Klasa E RJ45 Protokoły z bardzo dużą szybkością bitową,
np. ATM622, GigabitEthernet 1000Base-T
do 250 MHz
kat. 6A Klasa EA RJ45 Protokoły z bardzo dużą szybkością bitową, GigabitEthernet, 10-GigabitEthernet 10GBase-T do 500 MHz
kat. 7 F GG45,
TERA
Protokoły przyszłościowe, 10GBase-T, transmisja wideo wysokiej jakości, współdzielenie aplikacyjne kabla (3-play) do 600 MHz
kat. 7A FA GG45,
TERA
Protokoły przyszłościowe, 10GBase-T, pełne pasmo CATV (862 MHz), współdzielenie aplikacyjne kabla (3-play), ready for 40G, ready for 100G do 1GHz

Nowości produktowe:

Kamera IP kopułowa Hikvision DS-2CD2746G2-IZS(C) (4 MPix, 2,8-12 mm MZ, 0,003 lx, IR do 40 m, Audio, AcuSense, Czarna)
Kamera IP kopułowa Hikvision DS-2CD2746G2-IZS(C) (4 MPix, 2,8-12 mm MZ, 0,003 lx, IR do 40 m, Audio, AcuSense, Czarna) K02821B należy do drugiej generacji kamer działających w oparciu o technikę AcuSense, charakteryzującej się jeszcze większą skutecznością filtrowania fałszywych alarmów. Dedykowana jest do pracy w systemach monitoringu opartego o rejestratory IP. Kamera wyposażona jest w przetwornik 1/3" CMOS o rozdzielczości 4 Mpix oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu do 60 m, zapewniający prawidłową widoczność w przypadku braku oświetlenia. Posiada obiektyw o zmiennej ogniskowej 2,8 - 12 mm typu Motozoom umożliwiający zdalną zmianę kąta widzenia w zakresie 108 - 30°. Ostrość obiektywu ustawiana jest automatycznie po zmianie ogniskowej.
Rejestrator IP NVR Hikvision AcuSense DS-7732NXI-K4 (32 kanałów, 256 Mb/s, 4 x SATA, Alarm, VGA, HDMI, H.265)
Rejestrator IP NVR Hikvision AcuSense DS-7732NXI-K4 (32 kanałów, 256 Mb/s, 4 x SATA, Alarm, VGA, HDMI, H.265) K22346 jest nowoczesnym 32-kanałowym rejestratorem IP, pozwalającym na zapis obrazu z kamer IP o rozdzielczości do 12 Mpix. Niezależne wyjścia HDMI i VGA umożliwiają podłączenie dwóch monitorów. Widok na każdym wyjściu może być niezależnie konfigurowany, można ustawić różne podziały okien, a na każdym z nich wyświetlić obraz z dowolnej kamery. 4 porty SATA pozwalają na podłączenie dysków twardych o pojemności do 10 TB każdy. W przypadku przepełnienia pamięci, uruchamiane jest automatyczne nadpisywanie zapobiegające utracie najnowszych danych. Wbudowane porty USB pozwalają na podpięcie pendrive'a lub zewnętrznego dysku oraz skopiowanie określonych fragmentów na zewnętrzne nośniki danych.
Kamera IP sufitowa Hikvision DS-2CD2386G2-IU(C) (8 MPix, 2,8 mm, 0,003 lx, IR do 30 m, WDR, H.265, Audio, AcuSense, Czarna)
Kamera IP sufitowa Hikvision DS-2CD2386G2-IU(C) (8 MPix, 2,8 mm, 0,003 lx, IR do 30 m, WDR, H.265, Audio, AcuSense, Czarna) K01520B należy do drugiej generacji kamer działających w oparciu o technikę AcuSense, charakteryzującej się jeszcze większą skutecznością filtrowania fałszywych alarmów. Dedykowana jest do pracy w systemach monitoringu opartego o rejestratory IP. Kamera wyposażona jest w przetwornik 1/1,8" CMOS o rozdzielczości 8 Mpix oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu do 30 m, zapewniający prawidłową widoczność w przypadku braku oświetlenia. Posiada obiektyw o stałej ogniskowej 2,8 mm o kącie widzenia 111°. Wbudowany mikrofon pozwala na nagrywanie dźwięku.

Warto przeczytać:

Różne parametry obrazu dla dnia i nocy w kamerach Sunell. Kamery IP Sunell posiadają 4 schematy (profile pracy) związane z ustawieniami obrazu. Dla każdego z nich można niezależnie skonfigurować wszystkie parametry obrazu, w tym te związane z ekspozycją: tryb pracy i prędkość migawki, redukcja szumów, praca oświetlacza podczerwieni (włączanie i moc), działanie funkcji HLC i BLC, balans bieli oraz kompensacja kolorów i ostrości. Schematy można przełączać w zależności od stanu czujnika zmierzchowego (wtedy schemat 1 obowiązuje dla dnia, schemat 2 dla nocy) lub zgodnie z godzinami harmonogramu. Można też na stałe uaktywnić któryś z 4 profili...>>>więcej
Okno konfiguracyjne parametrów sensora - wybór przełączania według stanu czujnika zmierzchowego
Antena telewizyjna DIPOL SMART HORIZON DVB-T2
Antena SMART HORIZON DVB/T2 z bajpasem do 100 km od nadajnika